Nyhetsarkiv

Viser 2326 nyheter fra arkivet

340 millioner til sikringstiltak i 2023

NVEs årsrapport for sikrings- og miljøtiltak i 2023 er klar. Den viser at om lag 340 millioner ble brukt til sikring mot flom og skred, samt miljøtiltak langs vassdrag. Det ble også brukt 123 milli...
Publisert 17.06.2024
Nyheter, Skred og vassdrag

Slindelva har fått tilbake sitt opprinnelige elveløp etter 80 år

Et banebrytende restaureringsprosjekt i regi av Statsforvalteren i Trøndelag og NVE, har gjort det mulig å bringe Slindelva tilbake til sitt naturlige løp etter mer enn 80 år.
Publisert 16.05.2024
Nyheter, Skred og vassdrag

Ny veileder for håndtering av fjellskred i Norge

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har laget en veileder som gir innsikt i hvordan fjellskred i Norge håndteres innenfor områdene kartlegging, overvåking, beredskap og arealplanlegging.
Publisert 13.05.2024
Nyheter, Skred og vassdrag

NVE har dokumentert 700 skred etter ekstremværet Hans

NVE har dokumentert og gjort en kvalitetskontroll av alle skredhendelser under ekstremværet Hans. Det ble registrert over 700 skred i perioden 7. til 9. august 2023. I tillegg pågår det også et arb...
Publisert 08.05.2024
Nyheter, Skred og vassdrag

Meld deg på NVEs naturfarewebinar om nytt aktsomhetskart for kvikkleireskred

NVE har laget et nytt kartprodukt som viser hvor man må vise aktsomhet mot kvikkleireskred i byggesaker og arealplaner. Vi arrangerer nå et digitalt webinar hvor du får du en innføring i hvordan du...
Publisert 14.03.2024
Nyheter, Skred og vassdrag

Har delt ut 112 millioner kroner til kommunene etter «Hans»

NVE har i månedene siden ekstremværet «Hans» mottatt en rekke søknader fra kommunene om bistand til sikrings- og gjenoppbyggingsarbeid. Nærmere 30 ulike kommuner har fått tilskudd til blant annet g...
Publisert 12.03.2024
Nyheter, Skred og vassdrag

Nye flomsonekart for Otta – arbeidet med flomsikring fortsetter som planlagt

I forbindelse med detaljprosjekteringen av flomsikringen i Otta sentrum har Norconsult, på oppdrag for NVE, utført nye beregninger av flomhøyder. Disse viser høyere flomvannstander enn de tidligere...
Publisert 08.02.2024
Nyheter, Skred og vassdrag

Fjellpartiet Skutshorn er nå under kontinuerlig overvåking

Gjennom 2023 har NVE jobbet med å montere instrumenter for å få kontinuerlige bevegelsesdata fra fjellpartiet Skutshorn. Bakgrunnen er at et større fjellskred fra Skutshorn kan forårsake en flodbøl...
Publisert 05.02.2024
Nyheter, Skred og vassdrag