Publisert 11.06.2015 , sist oppdatert 03.04.2023

Vanntemperatur

NVE er nasjonal faginstans i Hydrologi, og på grunn av den tette sammenhengen mellom vanntemperatur og is har vi også innbefattet vanntemperatur i vårt hydrologiske ansvarsområde.

Foto: Ragnar Ekker - Vanntemperaturmåling i Opo i Odda, 6. oktober 2010
Foto: Ragnar Ekker - Vanntemperaturmåling i Opo i Odda, 6. oktober 2010

Målinger

NVE måler vanntemperaturen i elver på omtrent 300 steder. De største vassdragene har flere målesteder. Det benyttes små loggere med en usikkerhet på mindre enn 0.1 °C. Disse monteres i små beholdere som legges ut i elven i et område hvor vannmassene er sammenblandet slik at målingen gir et gjennomsnitt for elvestrekningen. Beholderen er festet til land med en kjetting. Loggerne måler vanntemperaturen hver annen time og byttes en gang i året. Loggerne kalibreres både ved inn- og utsending for å sikre datakvaliteten. Noen stasjoner er nå også utstyrt med sensorer som viser vanntemperaturen i sanntid. Disse sensorene er vanskeligere å kalibrere og kan ha større usikkerhet. Ved svært lav vannstand kan sensoren bli tørr og måle lufttemperaturen. Dette vil sees som unormalt store døgnvariasjoner.

I omtrent 70 innsjøer måles vanntemperaturen to ganger i året fra overflaten til 100 m dyp (eller bunnen på grunnere vann). Målingene foretas når vanntemperaturen er nær sitt varmeste (august). Før 2015 ble det også målt når vannet var nær sitt kaldeste (mars). I noen få innsjøer er det satt ut kontinuerlig måleutstyr som måler hver time ned til 50 m dyp.

Hvem bruker dataene?

Dataene er viktige i alle biologiske undersøkelser i vassdrag. De benyttes derfor av biologer både i forvaltningen og i forbindelse med konsekvensvurderinger ved vassdragsinngrep. Sanntids vanntemperaturdata vil ha interesse for fiskere, særlig laksefiskere, da vanntemperatur anses som en av triggerne for oppgang fra havet.

Fakta

Vanntemperatur regnes som en av de viktigste abiotiske faktorene for livet i vassdragene våre.

Den innvirker på alle levende organismer i hele næringskjeden, og er med på å bestemme hvilke individtyper som kan overleve. På fisk er det vist sammenheng mellom vekst og vanntemperatur.