Publisert 28.06.2021 , sist oppdatert 20.12.2023

Energibruk

Samlet årlig energibruk i Norge er på over 300 TWh og omfatter bruk av alle typer energi både på land og på sokkelen. Strøm er den mest brukte energivaren, fulgt av fossil gass og fossilt drivstoff til transport. 

På denne siden finner du informasjon om energi- og strømforbruk i Norge. 

Strømforbruk i Norge

De siste sju årene har strømforbruket i Norge variert fra 130 til 140 TWh per år. Variasjoner fra år til år påvirkes av forhold som utetemperatur, strømpris, økonomisk utvikling og bruk av andre energivarer. NVE forventer at strømforbruket fremover vil øke. Transportsektoren skal elektrifiseres og reduksjon av klimagassutslipp gir økt bruk av strøm i industri og petroleumsnæringen. I tillegg forventes strømbruk i ny industri og datasentre.

Kilowattime (kWh ) er en enhet for måling av energi.

1 GWh (en gigawattime) er en million kilowattimer, og 1 TWh (en terawattime) er en milliard kilowattimer

En kilowattime er like mye energi som brukes når en vifteovn på 1 000 watt står på i en time. Gjennomsnittlig energiforbruk i boliger pr år: Enebolig 20 000 - 25 000 kWh, rekkehus 10 000 - 15 000 kWh og leilighet 5 000 - 10 000 kWh.

I figuren kan du se hvordan strømforbruket har utviklet seg i Norge fra 2020 til i dag. Her vises spotprisen og hva den gjennomsnittlige strømprisen har vært for husholdninger etter strømstøtte, i tillegg til strømforbruket for fem ulike sektorer, både for temperaturkorrigert og faktisk forbruk. 

Rapporten viser faktisk kraftforbruk og oppdateres hver måned. Dataene er hentet fra Elhub og NVE legger ut tall for foregående måned ca. midt i måneden. NVE presiserer at denne rapporten ikke er offisiell statistikk. Det vil derfor kunne forekomme avvik i rapporten sammenlignet med den offisielle kvalitetssikrede statistikken publisert av SSB, Elektrisitet (ssb.no).

Energibruk i Norge

Samlet energibruk i Norge omfatter bruk av alle typer energivarer i Fastlands-Norge og på sokkelen. I tillegg til strøm blir det brukt gass, kull, olje, bensin, diesel, bioenergi og fjernvarme i Norge. Gass blir hovedsakelig brukt i industri og petroleumsnæringen. Gass og kull brukes også som råstoff i industrien. Bioenergi og fjernvarme brukes til varme i husholdninger, yrkesbygg og industri.

Med energi mener man all energi som strøm, gass, olje, kull, bensin, diesel, bioenergi, fjernvarme og hydrogen.

Det er vanlig å bruke ordet energivare om et produkt som brukes til å fremstille energi. Energivare betyr omtrent det samme som energibærer, energikilde eller energiprodukt og begrepene benyttes litt om hverandre. 
Strøm, elektrisitet og kraft er det samme og er en type energivare.  

Norge har som mål å redusere klimagassutslippene og det betyr å redusere bruken av fossil energi. NVE forventer derfor at bruken av fossil energi vil gå ned og bli erstattet av fornybar strøm, bioenergi, fjernvarme og hydrogen. Energieffektivisering i alle sektorer og overgang til batterielektriske motorer innen transport vil redusere energibruk i Norge. Nye store kraftbrukere kan bidra til at energibruken går opp, men størrelsen på dette er foreløpig usikkert.