Publisert 05.05.2023 , sist oppdatert 13.09.2023

Energibruk i petroleumssektoren

Petroleumssektoren står for rundt én femtedel av den samlede energibruken i Norge. Gass er den mest brukte energivaren, men strøm brukes i økende grad.

Energibruk ved produksjon av olje og gass

Petroleumssektoren består av plattformer og innretninger på norsk sokkel i tillegg til anlegg for viderebehandling av olje og gass på land. Det er fire landanlegg for gass i Norge. Det er på Kårstø, Kollsnes, Nyhamna og på Melkøya.

Produksjon av olje og gass krever betydelige mengder energi. I 2022 ble det brukt rundt 63 TWh energi til produksjon av olje og gass på sokkelen og til videreforedling av olje og gass i landanlegg. Av dette var i overkant av 9 TWh strøm fra land. Fra 1990 til 2020 doblet energibruken seg, fra 34,3 TWh til 68,3 TWh. Veksten var sterkest i perioden 1990 til 2005. Siden 2005 har energibruken ligget mellom 63 og 73 TWh årlig.  Gass er fremdeles den mest brukte energivaren i petroleumssektoren, og brukes i gassturbiner som drifter plattformene. Petroleumssektoren er sektoren som bruker mest gass i Norge.

Elektrifisering av sokkelen

Elektrifisering av sokkelen innebærer å erstatte bruken av gass i gassturbiner på plattformene med strøm som kommer i kabler fra fastlandet. Forbruket av strøm i petroleumssektoren har vokst fra under 1 TWh på slutten av 1990-tallet til over 9 TWh i 2022. Dette vil også si at elektrisitet i petroleumssektoren har gått fra å utgjøre en andel på rundt 10 prosent i 1990 til 14 prosent i 2022.

Det er også mulig å elektrifisere landanleggene og oljeraffinerier på land. Nyhamna ble elektrifisert i 2007, og dette har bidratt sterkt til å øke strømforbruket til petroleumsnæringen. I august 2023 vedtok regjeringen at Melkøya skal elektrifiseres fra 2030. Dette vil redusere klimagassutslippene ved disse anleggene.

Det ble i 2020 laget to rapporter om elektrifisering av sokkelen. Disse finner du i margen til høyre, sammen med andre relevante publikasjoner.