Publisert 10.03.2023 , sist oppdatert 31.05.2024

Økonomiske støtteordninger til miljøtiltak, kartlegging og sikring mot naturfare

Her finner du en oversikt over hva din kommune kan få av økonomisk støtte til kartlegging og sikring mot naturfare, samt miljøtiltak for forringede vassdrag. På undersidene under finner du info om hvordan og hva du kan søke penger til, oversikt over prosessen, søknadsskjemaer og nyttige ressurser som veiledning til søknadsskriving og forskriften om naturfaretilskudd. 

Stortingsmeldingen «Tryggare framtid – førebudd på flaum og skred» ble lagt frem 31.mai 2024. Der er det foreslått endringer som vil berøre NVE sine støtteordninger fra og med 2025. Søknader om tilskudd som NVE mottar innen 1.juli i 2024, vil som normalt behandles gjennom høsten 2024. Vedtak om eventuell støtte skjer på nyåret i 2025. De mulige endringene i NVEs støtteordninger gjennom statsbudsjettet for budsjettåret 2025, vil bli tatt hensyn til når vedtak om eventuell støtte blir sendt ut i starten av 2025.

Dette kan din kommune søke økonomisk støtte til

Planlegge eller gjennomføre sikringstiltak mot naturfare

Kartlegge eller utrede naturfare

Miljøtiltak for å gjenopprette et forringet vassdragsmiljø

Bistand til sikrings- og miljøtiltak - NVE bygger for deg

Nyttige ressurser for søker og tilskuddsmottaker