Publisert 09.02.2023 , sist oppdatert 19.09.2023

Konsesjonspliktvurdering

Vassdragstiltak som kan være til nevneverdig skade eller ulempe for allmenne interesser i vassdraget, må ha konsesjon. Dersom det ikke er sikkert om tiltaket trenger konsesjon, kan tiltakshaver be NVE vurdere konsesjonsplikt.

Hva er konsesjonspliktvurdering?

Vurdering av konsesjonsplikt er en enkel forhåndsvurdering av tiltaket, jf. vannressursloven §§ 18 og 45.  Den gir verken tillatelse eller avslag, men avklarer om videre saksbehandling skal foregå etter vannressursloven, eller plan- og bygningsloven.

Ved vurdering av konsesjonsplikt skal NVE vurdere om  vassdrags- eller grunnvannstiltaket kan være til nevneverdig skade eller ulempe for allmenne interesser, jf. vannressursloven § 8. Tiltak utenfor vassdrag er konsesjonspliktig dersom det kan ha påtakelige virkninger for vassdraget.

Fordelene ved tiltaket blir ikke vurdert, kun ulempene.

Det er ulovlig og straffbart å iverksette konsesjonspliktige tiltak uten konsesjon.

Dersom det er tvil om et tiltak er konsesjonspliktig eller ikke, bør en melding sendes NVE i en tidlig fase for en vurdering. Les mer om konsesjon her.

 •  Vannuttak eller bortledning av vann i elver og bekker med årssikker vannføring som fører til at vannføringen i perioder er mindre enn alminnelig lavvannføring (vrl § 10). Dette gjelder også når grunnvannstiltak fører til økt tilstrømming av vann fra vassdrag til grunnvannsmagasin)
 • Nedlegging av vassdagsanlegg der ikke hele vassdragsanlegget skal fjernes (vrl § 41, tredje ledd)

For verna vassdrag er i tillegg disse tiltakene alltid konsesjonspliktige:

 • Å ta i bruk eksisterende anlegg i verna vassdrag til nye formål (vrl § 35 nr. 1)
 • Endring i igangværende virksomhet innenfor eksisterende konsesjon i vernede vassdrag dersom det vil påvirke verneverdiene. (vrl § 35 nr. 2).
 • Gjenopptakelse av virksomhet i vernede vassdrag som har vært innstilt i minst 5 år (vrl § 35 nr. 2.).
 • Alle planer om kraftutbygging i verna vassdrag.
 • Gjenoppretting i vassdrag som er unntatt fra konsesjonsplikt (§ 12) skal meldes til NVE dersom gjenopprettingen kan være til nevneverdig skade eller ulempe for noen allmenne interesser.
 •  Vassdragstiltak som i utgangspunktet faller inn under konsesjonsplikten i § 8 første ledd, men som må iverksettes straks for å hindre vesentlig skade (§ 8 tredje ledd).
 • Uttak av grunnvann over 100 m3 /døgn (§ 45 tredje ledd).
 •  Boring etter vann skal meldes innen tre måneder etter fullført boring til NGU (§ 46). Det er utarbeidet egen forskrift om oppgaveplikt ved brønnboring og grunnvannsundersøkelser (FOR-1996-11-19-1066).

Inngrep som ikke medfører regulering eller borføring av vann vil vanligvis ikke konsesjonsbehandles etter vannressursloven, men i stedet behandles etter plan- og bygningsloven, og/eller andre lover og regler.  Det er nødvendig å vurdere hver sak i forhold til de relevante lovene. Kommunen, Statsforvalteren eller NVE kan gi råd og veiledning om hvordan en skal gå fram, og hvem som må kontaktes. Tiltak i vassdrag som innebærer vannuttak kan for eksempel ikke behandles gjennom reguleringsplan.

Det er de negative virkningene vassdrags- eller grunnvannstiltaket kan føre til for allmenne interesser som vil være avgjørende for om tiltaket er konsesjonspliktig. Dette må NVE vanligvis vurdere i hvert enkelt tilfelle.

Dette kan du gjøre uten konsesjon etter vannressursloven (vrl):

 •  Gjenoppretting av vassdragets løp når vassdraget har tatt seg nytt løp, blitt oppgrunnet eller utdypet, når gjenopprettingen skjer
  • innen tre år hvis forandringen skyldes en enkeltstående hendelse (§ 12 første ledd bokstav a) eller
  •  ved opprenskning eller påfyll av masse inntil den dybde eller bredde som vassdraget hadde for 5 år siden (§ 12 første ledd bokstav b). Regelen gjelder ikke tiltak i vernede vassdrag (§ 35 nr. 3)
 • opprenskning av grøfter i jordbruk og skogbruk dersom dette skjer i overenstemmelse med forskrifter hjemlet i skogloven eller jordloven (§ 12 fjerde ledd). Regelen gjelder ikke tiltak i vernede vassdrag (§ 35 nr. 3).
 • grunneiers vannuttak til husholdning og husdyr på eiendommen så langt uttaket ikke er i strid med § 5 (forvalteransvar og aktsomhetsplikt) og § 10 (minstevannføring), jf. § 15. I vernede vassdrag kan det fastsettes en grense for det samlede vannuttak (§ 35 nr. 7).
 •  grunneiers grunnvannsuttak til husholdning og husdyr på eiendommen (§ 45 fjerde ledd). Vannuttaket må ikke være til nevneverdig skade eller ulempe for allmenne interesser. Bestemmelsene i §§ 5, 10, 15, 43 a og 44 gjelder for slike grunnvannsuttak.
 • allmennhetens vannuttak uten grøfting eller bruk av fast ledning eller motorkraft (§ 16).
 • allmennhetens ferdsel i vassdrag uten bruk av motor (§ 16).
 • gjenoppføring av vassdragsanlegg med konsesjon, dersom arbeidet tar til innen 5 år fra anlegget ble funksjonsudyktig og fullføres med rimelig hurtighet (§ 21).

Melding om vurdering av konsesjonsplikt

Det er utarbeidet et elektronisk skjema i Altinn for vurdering av konsesjonsplikt, og NVE ser helst at dette blir benytta for å få en enklere saksbehandling. Skjemaet krever pålogging til Altinn og påbegynte skjema kan finnes igjen på egen side etter pålogging.

Som vedlegg til meldingen skal det lastes opp søknad med vedlegg. Det er utarbeidet egne maler for hver sakstype. Vi foreslår at vedleggene er klare for å lastes opp når søknaden skal sendes inn. Vedlegg kan lastes opp i Word, Open Office eller PDF-format.

Fremgangsmåte for melding om konsesjonspliktvurdering:

 1. Last ned mal. Ikke alle typer tiltak har en egen mal, velg den som gir deg best grunnlag for å beskrive ditt tiltak.
 2. Les veiledningen i malen og veileder 1/2021
 3. Malen inneholder veiledning til hva melding om konsesjonspliktvurdering skal inneholde. Bruk tid på å utarbeide en god søknad. Det kan være behov for faglig bistand fra konsulenter el. for å svare ut kravene.
 4. Send inn elektronisk skjema via Altinn med utfylt mal og vedlegg. Alle vedlegg må være klare for opplasting når skjemaet sendes inn. Eventuelt kan du sende utfylt mal som vedlegg på epost til nve@nve.no.

 

 • NVE kvalitetssikrer søknadene som kommer til oss.
 • NVE sender søknaden på høring i minimum 6 uker til Statsforvalteren, fylkeskommunen og kommunen. I enkelte tilfeller bør også andre instanser høres.
 • Innkomne høringsuttalelser sendes til søker for ev. kommentarer.
 • NVE arrangerer befaring hvis det er nødvendig.
 • NVE fatter vedtak i saken. Vi har som mål å fatte vedtak innen 6-12 mnd etter høring. Ved ev. klage er OED klageinstans.
 • Dersom vassdrags- eller grunnvannstiltaket ikke trenger konsesjon etter vannressursloven (vrl) må du avklare tiltaket i forhold til andre relevante lovverk, for eksempel plan- og bygningsloven og lakse- og innlandsfiskloven.
 • Hvis det er behov for å fjerne kantvegetasjon må du søke Statsforvalteren om dispensasjon fra vrl § 11.
 • Dersom det er behov for å renske opp grøfter må du avklare om det er nødvendig med tillatelse etter jordloven og skogloven.