Publisert 02.12.2015 , sist oppdatert 28.10.2021

Vannstand og vannføring

NVE måler vannstand og vannføring i et stort antall vassdrag i hele landet. Dataene fra målestasjonene er av stor betydning for forvaltningen av Norges vannressurser.

NVE har det hovedansvaret for å måle vannstand og vannføring i de norske vassdragene. Data samles inn ved hjelp av målestasjoner i vassdrag over hele landet. Dataene registreres i den nasjonale hydrologiske databasen, før de kontrolleres, bearbeides og lagres endelig. Arbeidet med innsamling, registrering og kontroll av vannførings- og vannstandsdata faller inn under fagdisiplinen hydrometri.

I NVE arbeider i overkant av 30 ansatte ved seksjonene for hydrometri. I tillegg til prosessen fra innsamling til ferdigstilling av data, har de ansvaret for drift og oppfølging av de hydrologiske målestasjonene. Det innebærer kontorarbeid kombinert med en del reisevirksomhet og feltarbeid.

Data fra målestasjonene brukes som grunnlag for flere av NVEs viktigste tjenester som levering av kraftprognoser, flomvarsling og utredning av kraftkonsesjoner. Data benyttes også til miljøovervåkning, klimaforskning, beregninger for små-, mini- og mikrokraftverk, kontroll og tilsyn av vassdragene. De blir også en viktig faktor i overvåkning etter EUs rammedirektiv for vann. 

Gode vannføringsdata gir gode flomvarsler

Hvorfor kjører NVE-ansatte rundt i landet og setter båter og instrumenter i elver og innsjøer mens flommen raser? Svaret får du her.

Fakta

NVE har målt vannstand og vannføring i vassdragene over lang tid. Enkelte av dagens stasjoner, som Bulken i Vossovassdraget, har serier med måledata som strekker seg helt tilbake til 1800-tallet.

De eldste daglige målingene av vannstand ble gjort i Mjøsa ved Minne 1824-1827. Systematiske målinger startet flere steder ved årsskiftet 1846-47. Flomnivå er derimot kjent for noen store flommer, på noen få steder, tilbake til 1675

Relatert informasjon

Hva er tilstanden akkurat nå?

-Sanntidsdata 

Andre typer målestasjoner

-Snø 

-Grunn- og markvann 

-Urbanhydrologi

Hydrologiske data

-Hydra II 

-Brukerveiledninger