Publisert 29.10.2015 , sist oppdatert 06.03.2024

Nett

Kraftnettet transporterer strømmen fra produsent til forbruker. Et velfungerende nett er en forutsetning for sikker strømforsyning.

Kraftnettet er bygget opp på følgende måte: 

Transmisjonsnettet

Transmisjonsnettet er hovedveiene i kraftsystemet og forbinder produsenter og forbrukere i ulike deler av landet med hverandre. Transmisjonsnettet omfatter også overføringsledninger til utlandet. Transmisjonsnettet består i hovedsak av kraftledninger med 300 eller 420 kV spenning, men i enkelte deler av landet inngår også kraftledninger med 132 kV spenning.

Regionalnettet

Nettnivået under transmisjonsnettet er regionalnettet, som er bindeleddet mellom transmisjonsnettet og nettnivået under. Normale spenningsnivåer i regionalnettet er 132 og 66 kV.

Distribusjonsnettet

Distribusjonsnettet forsyner sluttbrukerne (husholdninger, tjenesteyting og industri). Distribusjonsnettet omfatter spenninger fra og med 22 kV og helt ned til 230 V lavspenningsnettet, som forsyner vanlige husholdninger. 

Områdekonsesjon

Norge er delt inn i områder hvor én netteier har områdekonsesjon. Områdekonsesjonen gir netteier rett og plikt til å bygge og drive elektriske fordelingsanlegg med spenning til og med 22 kV i sitt område. Det innebærer også at NVE har overført saksbehandlingen i forbindelse med å forberede bygging og drift av disse anleggene til nettselskapet selv. Les mer om områdekonsesjon.