Publisert 05.05.2021 , sist oppdatert 11.07.2024

NVEs beredskapsrolle

NVEs beredskapsrolle handler i hovedsak om å gi råd til kommuner, politi og andre samvirkeaktører, utforme vedtak, informere og ha oversikt over situasjoner knyttet til våre fagansvar.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er underlagt Energidepartementet (ED) og har ansvar for å forvalte Norges vann- og energiressurser. NVE har det statlige forvaltningsansvaret for flom- og skredforebygging.

NVE leder den nasjonale kraftforsyningsberedskapen gjennom kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO), som foruten NVE består av virksomhetene som står for kraftforsyningen. NVE kontrollerer at kraftselskapene har beredskap mot havari, og direktoratet arbeider for sikker kraftforsyning uten avbrudd, også i ekstraordinære situasjoner. NVE har ansvar for å kontrollere at sikkerheten ved vassdragsanlegg (dammer og vannveier) er tilfredsstillende.

NVE er statlig fagmyndighet for flom og skred, og bidrar i tillegg med kunnskap og veiledning til kommunenes håndtering av overvann.

I beredskaps- og krisesituasjoner kan NVE gi kommuner, politi og andre beredskapsmyndigheter faglig bistand og råd. Flom- og skredhendelser som kan få alvorlige konsekvenser for liv og helse vil bli prioritert.

I særskilte situasjoner knyttet til flom har NVE lovhjemlet myndighet i vannressursloven § 40 til å gripe aktivt inn i krisehåndteringen.

NVE kan bistå berørte kommuner med gjennomføring av krisetiltak like før eller under hendelser for å hindre eller redusere skade på bebyggelse. NVE kan også sørge for faglige undersøkelser av hendelser som har inntruffet for å lære av det som har skjedd.

NVE driver nasjonale varslingstjenester for flom-, jordskred - og snøskredfare med daglig varsling av aktsomhetsnivåer og faregrader på nettstedet www.varsom.no og gjennom en abonnementsløsning. NVE har det operative ansvaret for overvåking av ustabile fjellpartier, og varsler beredskapsaktørene ved økt farenivå.

NVE deltar fast i Fylkesberedskapsrådet som er en viktig arena for samarbeid med en rekke aktører på regionalt nivå, både i det forebyggende arbeidet og under hendelser. I tillegg deltar NVE på samvirkekonferanser nasjonalt etter behov.

NVE bistår også med forebyggende arbeid knyttet til flom, overvann og skred. Dette innebærer blant annet å:

  • kartlegge og informere om fareområder
  • veilede i og følge opp arealplanlegging
  • bevilge penger til sikringstiltak gjennom en tilskuddsordning
  • planlegge og gjennomføre sikringstiltak i NVE-regi
  • administrere NVEs egne rammeavtaler med konsulenter om akuttbistand ved skredhendelser
  • ta initiativ til samarbeid og erfaringsutveksling med eksterne fagmiljøer som bidrar under flom- og skredhendelser, og legge til rette for at NVE kan samordne og koordinere den statlige faglige innsatsen ved hendelser hvor bebyggelse er truet
  • være en kunnskapsleverandør om naturfare inkludert hvordan klimaendringer vil påvirke ulike naturfarer

NVEs ansvar endrer ikke kommunenes ansvar for å ta hensyn til flom- og skredfare ved utarbeidelse av arealplaner, eller annet forebyggende arbeid. Det endrer heller ikke kommunenes ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet, følge opp egne innbyggere i beredskapssituasjoner og koordinere lokal krisehåndtering.

NVEs ansvar endrer heller ikke sektoransvaret til infrastruktureiere innen vei og bane. Det er veg-eier som har ansvar for oppfølging av flom- og skredhendelser langs veg. Tilsvarende har BaneNOR ansvar for oppfølging av hendelser langs jernbane.

Hvem kontakter man i akutte situasjoner?

Privatpersoner: 

  • Kontakt politiet (112) dersom det er fare for liv og helse i forbindelse med akutte hendelser knyttet til flom, skred og dammer.
  • Kontakt kommunen om du har en bekymringer knyttet til flom, skred og dammer.
  • Kontakt din nett-  eller fjernvarmeleverandør om du opplever strømbrudd eller fjernvarmebrudd.

Nødetater, kommuner, statsforvaltning og KBO-enheter: 

Kontakt NVEs beredskapstelefon ved akutte hendelser knyttet til flom, skred, dammer, strømbrudd,  fjernvarmebrudd. 

Media: 

Kontakt NVEs pressetelefon for alle henvendelser. 

 

Har du spørsmål om utstedte varsel om flom-, jordskred- eller snøskredfare?

Besøk www.varsom.no.

Er du fremdeles usikker på hvem du skal kontakte? Ta kontakt med vårt sentralbord om det ikke haster, eller ring vår beredskapstelefon om det er akutt.

Les mer om

Kontakt oss om beredskap

NVEs beredskapsvakt:
90 99 22 31 (ikke sms)
beredskap@nve.no

- Beredskapstelefonen skal brukes til å varsle NVE om beredskapssituasjoner innen kraftforsyningen.

- Ved alvorlige flom- og skredhendelser, der det er behov for råd og bistand fra NVE, kan beredskapstelefonen varsles etter at aktuell kommune og politiet er kontaktet.

Øvrige kontaktpunkt i NVE

Nyttige verktøy for å forberede seg på en beredskapssituasjon