Publisert 23.01.2009 , sist oppdatert 22.11.2023

Vanndirektivet / vannforskriften

EUs rammedirektiv for vann (2000/60/EF) gir føringer for en helhetlig vannforvaltning i Europa. Vanndirektivet er en del av EØS-avtalen, og ble innført i Norge gjennom forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) i 2007.

Denne siden beskriver NVEs oppgaver knyttet til vannforskriften. Mer generell informasjon og nyheter ligger på  Vannportalen. På Vannportalen finnes også oversikt over nasjonale veiledere, regelverk og regionale plandokumenter. 

Målsetting

Vanndirektivet skal sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vann, gjennom helhetlig  og samordnet forvaltning på tvers av sektorer. Direktivet danner en overbygning for flere underliggende EU-direktiver, for eksempel avløpsdirektivet og drikkevannsdirektivet.

Nasjonalt arbeid

Vannforskriften fra 2007 innførte vanndirektivet i norsk rett, og er hjemlet i plan- og bygningsloven, forurensningsloven, vannressursloven og naturmangfoldloven.

Klima- og miljødepartementet har det overordnede koordineringsansvaret, og Miljødirektoratet leder den praktiske  gjennomføringen av vanndirektivet. NVE er med i det nasjonale samarbeidet i direktoratsgruppen for vannforvaltning og underliggende prosjektgrupper. I tillegg deltar vi i relevante EU-arbeidsgrupper, såkalte CIS-grupper (Common Implementation Strategy), som arbeider for en felles forståelse og gjennomføring av vanndirektivet.

Regionalt og lokalt arbeid

NVE deltar i arbeidet med regionale vannforvaltningsplaner i vannregionutvalgene. NVEs rolle i planarbeidet er blant annet å følge opp nasjonale føringer for vannkraft, og dele kunnskap om påvirkning og avbøtende miljøtiltak innenfor vårt sektoransvar. NVE har god oversikt over hydrologisk overvåkning, gjeldende konsesjonsvilkår og bestemmelser etter vassdragslovgivningen.

Eksempler på NVEs forvaltningsoppgaver som bidrar til gjennomføringen av regionale vannforvaltningsplaner og miljømåloppnåelse etter vannforskriften: 

  • oppfølging av gjeldende konsesjonsvilkår
  • revisjon av konsesjonsvilkår (vassdragsreguleringsloven § 8)
  • innkalling til konsesjonsbehandling og omgjøring av konsesjon (vannressursloven §§ 66 og 28)
  • økonomiske tilskudd til miljøtiltak i vassdrag

Virkemidler og tiltakstyper i vannforvaltningsplanene er nærmere beskrevet i en egen veileder på Vannportalen. 

Kontaktpersoner

Koordinator for NVE: Oda Bjærke

Vassdragskonsesjoner vannkraft: Carsten Jensen

Vassdragskonsesjoner andre inngrep: Gry Berg

Restaurering, flom og miljøtiltak: Ingrid Johanna Verbaan

GIS: Lars Stalsberg

Grunnvann, hydrologiske data: Thomas Væringstad

Miljøtilsyn, oppfølging av konsesjonsvilkår: Pernille Dorthea Bruun

 

Vannregionkontakter:

Innlandet og Viken: Ingrid Haug

Vestfold og Telemark: Ylva B. Rørå

Agder, Rogaland: Eilif Brodtkorb

Vestland: Håkon Berg Sundet

Møre og Romsdal, Trøndelag: Jakob Fjellanger

Nordland og Jan Mayen, Troms og Finnmark: Oda Bjærke