Publisert 23.01.2009 , sist oppdatert 28.12.2021

Vanndirektivet / vannforskriften

EUs rammedirektiv for vann (2000/60/EF) gir føringer for en helhetlig vannforvaltning i Europa. Vanndirektivet er en del av EØS-avtalen, og ble innført i Norge gjennom forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) i 2007.

Denne siden beskriver NVEs oppgaver knyttet til vannforskriften. Mer generell informasjon og nyheter ligger på  Vannportalen. På Vannportalen finnes også oversikt over nasjonale veiledere, regelverk og regionale plandokumenter. 

Målsetting

Vanndirektivet skal sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vann, gjennom helhetlig  og samordnet forvaltning på tvers av sektorer. Direktivet danner en overbygning for flere underliggende EU-direktiver, for eksempel avløpsdirektivet og drikkevannsdirektivet.

Nasjonalt arbeid

Vannforskriften fra 2007 innførte vanndirektivet i norsk rett, og er hjemlet i plan- og bygningsloven, forurensningsloven, vannressursloven og naturmangfoldloven.

Klima- og miljødepartementet har det overordnede koordineringsansvaret, og Miljødirektoratet leder den praktiske  gjennomføringen av vanndirektivet. NVE er med i det nasjonale samarbeidet i direktoratsgruppen for vannforvaltning og underliggende prosjektgrupper. I tillegg deltar vi i relevante EU-arbeidsgrupper, såkalte CIS-grupper (Common Implementation Strategy), som arbeider for en felles forståelse og gjennomføring av vanndirektivet.

Regionalt og lokalt arbeid

NVE deltar i arbeidet med regionale vannforvaltningsplaner i vannregionutvalgene. NVEs rolle i planarbeidet er blant annet å følge opp nasjonale føringer for vannkraft, og dele kunnskap om påvirkning og avbøtende miljøtiltak innenfor vårt sektoransvar. NVE har god oversikt over hydrologisk overvåkning, gjeldende konsesjonsvilkår og bestemmelser etter vassdragslovgivningen.

Eksempler på NVEs forvaltningsoppgaver som bidrar til gjennomføringen av regionale vannforvaltningsplaner og miljømåloppnåelse etter vannforskriften: 

  • oppfølging av gjeldende konsesjonsvilkår
  • revisjon av konsesjonsvilkår (vassdragsreguleringsloven § 8)
  • innkalling til konsesjonsbehandling og omgjøring av konsesjon (vannressursloven §§ 66 og 28)
  • økonomiske tilskudd til miljøtiltak i vassdrag

Virkemidler og tiltakstyper i vannforvaltningsplanene er nærmere beskrevet i en egen veileder på Vannportalen. 

Kontaktpersoner

Oda Bjærke (koordinator for NVE)

Eirik Bjørkhaug (vassdragskonsesjoner og revisjoner - miljøtilstand)

Morten Stickler (restaurering, flom og miljøtiltak)

Lars Stalsberg (IKT, GIS, Vann-nett)

Knut Ola Aamodt (grunnvann, hydrologiske data)

Pernille Dorthea Bruun (miljøtilsyn og oppfølging av konsesjonsvilkår)

Vannregionkontakter:

Innlandet og Viken: Ingrid Haug

Vestfold og Telemark: Ragnhild Stokker

Agder, Rogaland: Eilif Brodtkorb

Vestland: Stein Wisthus Johansen

Møre og Romsdal, Trøndelag: Jakob Fjellanger

Nordland og Jan Mayen: Frank Jørgensen

Troms og Finnmark: George Nicholas Nelson