Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 23.01.2009 , sist oppdatert 17.06.2021

Vanndirektivet / vannforskriften

EUs rammedirektiv for vann (2000/60/EF) gir føringer for en helhetlig vannforvaltning i Europa. Norge er forpliktet til å gjennomføre direktivet gjennom EØS-avtalen. Direktivet er hjemlet i norsk lov gjennom forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften).

Disse sidene innholder spesielt det arbeidet som NVE utfører. For mer generell informasjon og nyheter henvises til Vannportalen. På Vannportalen finnes også oversikt over alle dokumenter som nasjonale veiledere, lokale tiltaksanalyser, regionale forvaltningsplaner og tiltaksprogram.

Målsetting

Vanndirektivet skal fremme en helhetlig vannforvaltning med utgangspunkt i den økologiske tilstanden i ferskvann, kystvann og grunnvann . Direktivet danner en overbygning for flere underliggende EU-direktiver, for eksempel avløpsdirektivet og drikkevannsdirektivet.

Nasjonalt arbeid

Norge har siden 2001 forberedt innføringen av direktivet. Vannforskriften fra 2006 innførte direktivet i nasjonalt lovverk, og er hjemlet i plan- og bygningsloven, forurensningsloven og vannressursloven.

Klima og miljødepartementet har det overordnede koordineringsansvaret, og Miljødirektoratet leder det praktiske arbeidet med gjennomføringen av direktivet. NVE bidrar aktivt gjennom nasjonalt samarbeid i direktoratsgruppen, og underliggende prosjektgrupper. I tillegg deltar vi i relevante EU-arbeidsgrupper, såkalte CIS-grupper (Common Implementation Strategy), som arbeider for en felles forståelse og gjennomføring av temaene i vanndirektivet.

Regionalt og lokalt arbeid

Det lokale og regionale arbeidet med vassdragsvise tiltaksanalyser og regionale forvaltningsplaner med tiltaksprogram startet for fullt i 2008. NVE deltar i regionale vannregionutvalg og ulike arbeidsgrupper, og bidrar med kunnskap om vassdragene og avbøtende miljøtiltak. NVE har også god oversikt over hydrologisk overvåkning, gjeldende konsesjonsvilkår og bestemmelser etter vassdragslovgivningen

Kontaktpersoner

Oda Bjærke (koordinator for NVE)

Eirik Bjørkhaug (vassdragskonsesjoner og revisjoner - miljøtilstand)

Morten Stickler (restaurering, flom og miljøtiltak)

Lars Stalsberg (IKT, GIS, Vann-nett)

Knut Ola Aamodt (grunnvann, hydrologiske data)

Pernille Dorthea Bruun (miljøtilsyn og oppfølging av konsesjonsvilkår)

Vannregionkontakter:

Innlandet og Viken: Ingrid Haug

Vestfold og Telemark: Ragnhild Stokker

Agder, Rogaland: Eilif Brodtkorb

Vestland: Stein Wisthus Johansen

Møre og Romsdal, Trøndelag: Jakob Fjellanger

Nordland og Jan Mayen: Frank Jørgensen

Troms og Finnmark: George Nicholas Nelson