Reguleringsmyndigheten for energi (RME)

Nasjonal reguleringsmyndighet for kraftmarked og nettsystem i Norge

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) skal bidra til å fremme en samfunnsøkonomisk effektiv produksjon, overføring, omsetning og bruk av energi. Oppgavene følger av energiloven og underliggende forskrifter, samt Eldirektiv III og tilhørende forordninger. RME arbeider for å bidra til at det utarbeides gode løsninger i det nordiske og europeiske kraftmarkedet. RME er også reguleringsmyndighet etter naturgassloven.

RME er medlem av Nordic Energy Regulators (NordREG), Council of European Energy Regulators (CEER) og Agency for the Cooperation of European Energy Regulators (ACER).

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har inntil tredje energimarkedspakke ble gjennomført i norsk rett vært en egen avdeling i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), administrativt underlagt Olje- og energidepartementet (OED). RME har fungert som reguleringsmyndighet i samsvar med energiloven, naturgassloven og forvaltningsloven.

RME er fra 1. november 2019 utpekt av OED som reguleringsmyndighet i medhold av energiloven § 2-3 og naturgassloven § 4, og skal utføre oppgavene som uavhengig reguleringsmyndighet. RMEs oppgave er fortsatt å sørge for at aktørene overholder regelverket som sikrer like konkurransevilkår i kraftmarkedet og et effektivt drevet strømnett.

Krav til uavhengighet

Tredje energimarkedspakke ble gjennomført i norsk rett 1. november 2019. Her gjelder krav om at reguleringsmyndigheten, innenfor rammer som er gitt av lover, forskrifter og retningslinjer, skal være uavhengig av politiske myndigheter i enkeltsaker.

Reguleringsmyndigheten kan ikke instrueres om utøvelsen av tillagt myndighet og disponeringen av tildelte budsjettmidler. Enkeltvedtak fattet av reguleringsmyndigheten kan påklages til Energiklagenemnda. Energiklagenemnda er utnevnt av OED, men er uavhengig og kan ikke instrueres. Les mer om krav til uavhengighet og krav til rutiner og samhandling 

Reguleringsmyndigheten for energi regulerer nettselskapene, som har monopol på utførelse av nettjenester.

Det er Reguleringsmyndigheten for energi sin rolle som tilsynsmyndighet å regulere nettselskapene slik at kraft overføres til riktig leveringskvalitet og pris, og at nettet utnyttes og utbygges på en sikker og samfunnsmessig rasjonell måte. Nettselskapene skal opptre nøytralt overfor alle kraftleverandører. Reguleringsmyndigheten for energi regulerer nettselskapene økonomisk gjennom fastsettelse av årlige inntektsrammer som setter en øvre begrensing på hvor mye selskapene kan ta betalt for overføring av elektrisk kraft.

Reguleringsmyndigheten for energi regulerer også de fysiske kraftmarkedene og skal gjennom dette bidra til en sikker og effektiv omsetning av energi. Gjennom engrosmarkedet kan kraftprodusenter, kraftleverandører, større industriforetak og andre større aktører fritt kjøpe og selge kraft i konkurranse med tilsvarende aktører i markedet.

Som regulator arbeider RME for et velfungerende og effektivt marked som skal være enkelt å forholde seg til for sluttbrukerne. Disse målsetningene er førende for prosjektene RME arbeider med og har gjennomført på sluttbrukerområdet. Dette inkluderer blant annet AMS, Elhub og rapporteringsplikt for ny kraftprisportal.