Publisert 27.04.2017 , sist oppdatert 07.10.2022

Selskapsmessig og funksjonelt skille

Nye regler om selskapsmessig og funksjonelt skille trådte i kraft 1. januar og 12. mars 2021

De viktigste endringene er at selskapsmessig skille nå gjelder for alle nettselskap, og funksjonelt skille gjelder for selskap med over 10 000 kunder. I tillegg skal nettvirksomheten skilles fra all annen virksomhet, ikke bare fra produksjon og omsetning av kraft.

Olje- og energidepartementet  har vedtatt nye forskriftsbestemmelser om selskapsmessig og funksjonelt skille, og om markedsføring av nettselskap. Disse er tatt inn i NEM forskriften og trådte i kraft 1. januar 2021.

Om selskapsmessig og funksjonelt skille

Nettvirksomheten er naturlige monopol som ofte drives i samme selskap eller samme konsern som konkurranseutsatt virksomhet. Bakgrunnen for lovendringen er å skille monopolvirksomhet fra konkurranseutsatt virksomhet. Dette vil redusere risiko for kryssubsidiering og forhindre at nettselskapene gir særlige fordeler til enkeltaktører.

De nye kravene til selskapsmessig skille innebærer at nettselskapene skal skilles ut i egne selskaper som ikke driver med annen virksomhet. Videre stilles det krav til at nettselskap ikke kan ha kontroll over enheter som driver med annen virksomhet. Nettselskap kan heller ikke kontrolleres av enheter som driver med produksjon eller omsetning av elektrisk energi og fjernvarme. I praksis vil de aller fleste nettselskapene inngå som en selvstendig enhet i et konsern der morselskapet ikke driver med annen virksomhet.

Funksjonelt skille innebærer at nettselskapet skal driftes uavhengig av annen virksomhet. Dette betyr blant annet at personer i ledelsen i nettselskapene ikke kan delta i ledelsen i andre selskap i konsernet som driver annen virksomhet. Morselskap eller kontrollerende eier av nettselskapet har overordnet styring over de økonomiske rammene til nettforetaket, men kan ellers ikke gi instrukser i den daglige driften av nettselskapet eller om utbygging eller oppgradering av nettet.

Om de nye forskriftsbestemmelsene

Nye forskriftsbestemmelser ble vedtatt av Olje- og energidepartementet den 30. juni 2020. Disse bestemmelsene trådte i kraft 1. januar 2021, men med noen overgangsbestemmelser. De nye bestemmelsene er tatt inn i NEM-forskriften § 4-14 til § 4-19 og regulerer følgende tema:

  1. Nøytral opptreden                              
  2. Samarbeid om felles driftssentral                           
  3. Salg av egen kapasitet                       
  4. Personer i ledelsen i et nettselskap
  5. Markedsføring og kommunikasjon     
  6. Nettselskap uten inntektsramme