Publisert 06.03.2023 , sist oppdatert 21.06.2024

Økonomisk og teknisk rapportering (eRapp)

Alle omsetningskonsesjonærer har plikt til å levere økonomisk og teknisk rapportering gjennom tjenesten eRapp. Innrapporteringen inkluderer virksomhet relatert til aktiviteter om kraftomsetning, kraftproduksjon, kraftoverføring, tele- og øvrig virksomhet.

Rapporteringen for 2023 er åpnet.

Vi har et pågående prosjekt for å laste opp data til eRapp. Dette er ikke ferdig, men per idag (21.juni 2024) har våre utviklere gjort det mulig å klippe og lime data fra Excel inn i eRapp. Sett markøren i cella til venstre i et skjermbilde og lim inn raden fra Excel. Det er mulig å lime inn en enkelt linje eller flere linjer. Men antall linjer er begrenset per overskriftsrad for hvert enkel skjermbilde. 

 

Nytt for mindre kraftprodusenter:

  • For eRapp 2022 ble det tilrettelagt for en enklere rapportering med en separat veiledning for mindre kraftprodusenter med kraftproduksjon under 5 GWh. For eRapp 2023 er grensen for en enklere rapportering for mindre kraftprodusenter endret til produksjon under 10 GWh.

Nytt for nettselskapene:

  • I note 7 er det for post 391 Andre driftsinntekter innført en ny rapportering for nettselskapene på Øvrig virksomhet. Rapporteringen gjelder nettselskapenes praktisering av regelverket i NEM § 4-16 Salg av egen kapasitet, bokstav a. Denne bestemmelsen gjelder salg/utleie av overskuddskapasitet. Ny rapportering fremkommer detaljert med forklarende tekst i note 7. Se link under for innføring av det aktuelle regelverket i Høringsdokument nr. 8/2019.

https://publikasjoner.nve.no/hoeringsdokument/2019/hoeringsdokument2019_08.pdf

  • I vedlegg E er det for nettselskapene innført en ny rapportering for postene 387 Arbeid for andre, 389 Inntekter ved installasjon og 289.5 Andre varer og tjenester. Rapporteringen i vedlegg E skal i sum stemme overens med beløpene som er rapportert/registrert direkte i Resultat for de samme postene. Formålet med denne rapporteringen på Øvrig virksomhet er den samme som beskrevet over for nytt i note 7 for nettselskapene fra eRapp 2023. Ny rapportering fremkommer detaljert med forklarende tekst i vedlegg E.
  • Rapporteringen fra nettselskapene er i vedlegg B «Plusskunder og delingsordning» utvidet med rapportering om prosumenter og delingsordninger. Kort beskrevet er en prosument en nettkunde som både produserer og forbruker strøm. En prosument som ikke leverer mer enn 100 kW ut på strømnettet er beskrevet som en ordinær plusskunde i vedlegg B. I eRapp 2023 er det i vedlegg B også innført en egen rapportering for totalt antall plusskunder under delingsordningen og totalt antall delingsordninger. Se vedlegg B for detaljert rapportering.

Se skjermbilder og brukerveilederen til eRapp for detaljer.

Renter

Årsgjennomsnittet av NIBOR nominell rente med en løpetid på 3 måneder med et tillegg på 0,3 prosentpoeng (4,16% + 0,3% = 4,46% for rapporteringsåret 2023) skal legges til grunn ved beregning av rente på mer-/mindreinntekt som utgjør inntil 25 prosent av tillatt inntekt eksklusive KILE-fradrag og korrigert KILE. Merinntekt som overstiger 25 prosent belastes med referanserenten etter § 8-3 i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Denne renten er på 8,36% for 2023. For Statnett SF sitt transmisjonsnett gjelder kravet om avskrivning for mindreinntekt som overstiger 35 prosent av tillatt inntekt eksklusiv KILE-fradrag og korrigert KILE. 

Rentene beregnes automatisk i note 5.2 i eRapp.

Elbits

Hvert av nettselskapene som er aksjonærer i ElBits skal årlig rapportere sine utlegg til selskapet i note 8. Nettselskapet rapporterer utlegget på linje for «FoU-kostnader for NVE-godkjente prosjekt med dispensasjon fra 0,3% grensen», og kommenterer samtidig spesifikt i tekstboksen for kommentarer hvilket beløp som gjelder ElBits.

Flaskehalsinntekter

Per 01.11.2022 trådte "Midlertidig forskrift om bruk av flaskehalsinntekter" i kraft. I note 5.1 for beregning av årets mer og mindreinntekt er det laget en egen linje for omfordeling av flaskehalsinntekter hvor mottatte flaskehalsinntekter fra Statnett SF inngår i sumlinjen for Faktisk inntekt.

Avskrivningsplikt på mindreinntekt

For rapporteringsåret 2023 er det igjen normal avskrivningsplikt på mindreinntekt, ref. kontrollforksriften § 7-5. 

Søknad om utsettelse av frist for rapportering kan sendes via eRapp slik:
1. Logg deg inn i eRapp via Altinn som vanlig.
2. Nå du kommer til startsiden i eRapp klikker du på lenken "Søknad om utsettelse" i venstre meny.

Søknaden må sendes innen tre uker etter at selskapets årsregnskap er godkjent av generalforsamling eller årsmøte.

Hvordan logger jeg meg på eRapp?
Se detaljer i menyen til høyre på denne siden.

Hvilken fylkesinndeling skal benyttes for rapporteringsåret 2023?
Det er fylkesinndelingen som den var i 2023 som skal benyttes for rapporteringsåret 2023. Dagens inndeling skal benyttes ved neste års rapportering i 2025 for 2024.

Jeg har fått meldingen "Vi kunne ikke logge deg på"
Denne meldingen viser at personen som forsøkte å logge seg på eRapp, via Altinn, mangler riktig(e) Altinn-rolle(r).

Riktig(e) Altinn-rolle(r) er avhengig av hva man skal utføre i eRapp.
Vennligst les nøye meldingen og følg anbefalt brukerveiledning.
Alt som gjelder pålogging til eRapp finnes her.

Jeg har fått meldingen "Uspesifisert feil"
Tidskoden på feilmeldingen er tidspunktet da feilen skjedde. Feilen skjer som regel når man går inn direkte på https://erapp2.nve.no/, i stedet for via Altinn-portalen.

Løsning:
1. Lukk nettleseren
2. Start nettleseren på nytt
3. Logg deg på Altinn-portalen fra denne siden

Dersom dette ikke løser problemet, send en henvendelse til eRapphjelp.
Skriv følgende i e-posten: organisasjonsnumrene til konsesjonærselskapet og til selskapet du er ansatt i, hvilket selskap har du logget deg på vegne av i Altinn, ditt navn og telefonnummer,  beskrivelse av feilen, samt en skjermdump av feilmelding.

Jeg er revisor (ikke enkeltpersonforetak) og kommer inn i eRapp, men får ikke redigert "Revisorskjemaet". Hva gjør jeg?
Problemet skyldes som oftest at du er pålogget i eRapp som "AltinnKonsesjonær", og ikke som en revisor. Hva du er pålogget som vises i eRapp på toppen, til høyre.

Løsning:
1. Slett Altinnrollen "Energi, miljø og klima", dersom du har fått denne rollen på vegne av konsesjonærselskapet.
2. Sjekk i Altinn at du har fått delegert en av rollene "Godkjenner" eller "RevisorUtenSignering", på vegne av ditt revisorselskap.
"Godkjenner"-rollen trengs dersom du skal utføre alle revisoroppgavene i eRapp, dvs kontroll, signering, godkjenning og overføring av eRapp-rapport til RME.
"RevisorUtenSignering"-rollen trengs dersom du kun skal utføre kontroll av eRapp-rapporter.
3. Dersom du mangler en av rollene nevnt i pkt. 2, så må Altinn-ansvarlig i ditt revisorselskap delegere den til deg.
Altinn-ansvarlig kan følge brukerveiledningen som finnes her.
4. Du kan deretter logge deg til eRapp. VIKTIG: Ved pålogging til eRapp, velg revisorselskapet ditt som aktør, og ikke konsesjonærselskapet.
Du finner brukerveiledning for pålogging her.

Jeg får en rød feilmelding ved lagring i enkelte skjermbilder, i eRapp. Hva gjør jeg?
En slik rød feilmelding vises i en boks øverst i høyre hjørne av skjermbildet.
Feilmelding vises i noen sekunder. Teksten i feilmeldingen er avhengig av type feil.

Løsning:
Prøv å utføre det som er beskrevet i feilmeldingen. Dersom feilen vedvarer, vennligst send en henvendelse til eRapphjelp.

Konsesjonærselskapet vises ikke i listen med aktører i Altinn. Hva gjør jeg? Dette skjer som oftest fordi selskapet du velger å representere ble slettet i BRREG, eller fordi selskapet er en underenhet. I så fall vil selskapet ikke vises som standard i listen med aktører i Altinn.

RME jobber med digdir for å finne en løsning på problemet.

Jeg blir "kastet ut" av løsningen og må logge inn på nytt. Hva gjør jeg?Enkelte brukere har rapportert at de blir "kastet ut" av eRapp og må logge seg inn på nytt via Altinn. Det er normalt at man blir automatisk logget ut av eRapp etter en periode med inaktivitet i løsningen. Allikevel, dersom du opplever at du blir "kastet ut" oftere enn hver 45. minutt, prøv følgende:

1. Slett cookies i nettleseren din.
2. Lukk nettleseren.
3. Logg deg igjen til eRapp via Altinn.

Dersom feilen vedvarer,  vennligst send en henvendelse til eRapphjelp.

Hvordan skriver jeg ut skjermbilder med mange kolonner?
Noen skjermbilder, slik som f.eks. "Balanse", notene 17, samt "Note 18", har mange kolonner og får ikke plass på A4-ark. Vi foreslår to løsninger for å skrive dem ut.
Løsning 2 kan også brukes dersom du ønsker å eksportere innholdet i skjermbildene (uansett bredde) til en pdf-fil.

Løsning 1: Dersom du har en skriver med A3-papir
1. Klikk på "Skriv ut"-knappen i eRapp, i skjermbildet du ønsker å skrive ut (f.eks i "Balanse").
    "Skriv ut"-knappen vises helt til høyre i skjermbildet.
2. I skriverens oppsett velger du liggende utskrift og A3-papir.
3. Klikk så på "Skriv ut"-knappen.

Løsning 2: Dersom du IKKE har en skriver mer A3-papir
1. Åpne Fil-menyen i nettleseren (dersom denne ikke vises trykker du på Ctrl+F).
2. Velg så "Forhåndsvis" i Fil-menyen.
3. I "Forhåndsvis"-vinduet gjør du følgende :
- velg liggende format
- juster margene
- eventuelt tilpass %-vis størrelse
- til slutt klikk på "Skriv ut"-knappen

Jeg ønsker å trekke omsetningskonsesjonen for mitt selskap

Person med signaturrett for selskapet kan sende e-post til omsetningskonsesjon@nve.no med bekreftelse om at selskapet ønsker å trekke omsetningskonsesjonen.

Jeg finner ikke svar på mitt problem
Send en henvendelse til eRapphjelp.
Skriv følgende i e-posten: organisasjonsnumrene til konsesjonærselskapet og til selskapet du er ansatt i, hvilket selskap har du logget deg på vegne av i Altinn, ditt navn og telefonnummer,  hvilken nettleser du benytter, beskrivelse av feilen, samt en skjermdump av feilmelding.

epost: erapphjelp@nve.no 

Telefon (åpen 09:00-14:30): 94 01 48 90