Publisert 31.10.2019 , sist oppdatert 29.08.2023

Systemansvar

Systemansvaret skal legge til rette for et effektivt kraftmarked og en tilfredsstillende leveringskvalitet i kraftsystemet, og dermed føre til en rasjonell utnyttelse av kraftressursene for samfunnet som helhet.

Det overordna målet for systemansvarlig i kraftsystemet er å sørge for at det til enhver tid er balanse mellom forbruk og produksjon i kraftsystemet, for at frekvensen skal være 50 Hz. Dersom det produseres mer elektrisitet enn det forbrukes vil frekvensen stige. I motsatt fall vil den synke. For å oppnå balanse i systemet skal systemansvarlig legge til rette for et effektivt og fungerende kraftmarked. Systemansvarlig skal også koordinere aktørene i kraftsystemet og sørge for en tilfredsstillende leveringskvalitet.

I Norge er Statnett SF gitt ansvaret som systemansvarlig gjennom konsesjon. Ansvar og plikter knyttet til utøvelsen av systemansvaret er gitt i forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos). Fos er en av forskriftene under energiloven. Følgende prinsipper ligger til grunn for utøvelsen av systemansvaret (fos § 4):

Systemansvarlig skal:

  • sørge for frekvensreguleringen og sikre momentan balanse i kraftsystemet til enhver tid,
  • opptre nøytralt og ikke-diskriminerende overfor alle som omfattes av forskrift om systemansvaret,
  • utvikle markedsløsninger som bidrar til å sikre en effektiv utvikling og utnyttelse av kraftsystemet,
  • i størst mulig utstrekning gjøre bruk av virkemidler som er basert på markedsmessige prinsipper,
  • samordne og følge opp konsesjonærer og sluttbrukere sine disposisjoner med sikte på å oppnå tilfredsstillende leveringskvalitet og en effektiv utnyttelse av kraftsystemet, og
  • utarbeide og distribuere informasjon om forhold i kraftsystemet som er av betydning for kraftmarkedet, samt om forhold som er av betydning for den generelle leveringskvaliteten.

RME driver som myndighetsorgan oppfølging av systemansvaret gjennom tilsyn og kontroll. Dette innebærer å tilse at systemansvarlig opptrer i henhold til prinsippene for utøvelsen av systemansvaret.

Statnett har på sine hjemmesider lagt ut informasjon om systemansvarliges virksomhet. Systemansvarlig er pålagt å utarbeide retningslinjer for hvordan ansvaret og virkemidlene de har fått i forskriften skal utøves. Retningslinjene er godkjent av RME og ligger på Statnett sine hjemmesider.