Publisert 31.10.2019 , sist oppdatert 14.03.2024

Systemansvar

For at kraftsystemet skal fungere, må det alltid være balanse mellom forbruk og produksjon av strøm. Dette er en av hovedoppgavene til Statnett, som er systemansvarlig i Norge.  

Kraftsystemet må være i balanse

Strøm er ferskvare, og derfor må det til enhver tid produseres nøyaktig like mye strøm som det forbrukes. Sagt på en annen måte må det være balanse i kraftsystemet. I Norden og resten av Europa måler vi dette ved frekvens. Når kraftsystemet er i balanse, ligger frekvensen på 50 Hz. Dersom det produseres mer strøm enn det forbrukes, stiger frekvensen. I motsatt fall synker den. Dersom frekvensen stiger eller synker mye som følge av hendelser i kraftsystemet, kan det for eksempel føre til dårlig strømkvalitet, skader på elektrisk utstyr eller i verste fall strømbrudd. 

Statnett sørger for balansen i det norske systemet

I Norge er Statnett ansvarlig for å sørge for at kraftsystemet er i balanse til enhver tid. Det er dette som kalles systemansvaret, og det er tildelt Statnett gjennom konsesjon fra Energidepartementet.  

Effektive og velfungerende kraftmarkeder er en forutsetning for at systemet skal kunne være i balanse. Her har Statnett et særlig ansvar ved at de drifter balansemarkedene, som er en del av engrosmarkedet for kraft. Er det ubalanse i systemet, kan Statnett bruke balansemarkedene til å regulere strømforbruk og -produksjon opp eller ned. I tillegg skal de som systemansvarlig koordinere aktørene i kraftsystemet. Slik legger de til rette for en tilfredsstillende leveringskvalitet i alle deler av landet. Målet er å utnytte energiressursene og kraftnettet best mulig for samfunnet som helhet. 

Hvordan skal systemansvaret utøves?

Statnetts ansvar og plikter som systemansvarlig er primært regulert i forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (lovdata.no). 

Forskriften (§ 4) lister opp noen prinsipper for hvordan systemansvaret skal utøves. Hovedinnholdet i disse er at den systemansvarlige skal 

  • sørge for såkalt momentan balanse, det vil si at det til enhver tid er balanse mellom forbruk og produksjon i kraftsystemet – når også kraftutveksling med kraftsystemene i tilknyttede land er tatt hensyn til 
  • opptre nøytralt og ikke-diskriminerende overfor alle aktørene i kraftmarkedet, som strømprodusenter, nettselskaper og sluttbrukere 
  • utvikle markedsløsninger som bidrar til å sikre et effektivt kraftsystem  
  • i størst mulig grad bruke virkemidler som er basert på markedsprinsipper 
  • samordne og følge opp konsesjonærer (dvs. alle som har konsesjon etter energiloven) og sluttbrukere med sikte på å oppnå tilfredsstillende leveringskvalitet og effektiv utnytting av kraftsystemet 
  • utarbeide og distribuere informasjon om hva kraftsystemet betyr for kraftmarkedet og for den generelle leveringskvaliteten 

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) følger opp at Statnett følger disse prinsippene 

Statnett har også plikter som systemansvarlig etter energiloven, energilovforskriften, forskrift om nettregulering og energimarkedet og flere EU-forordninger (System operation guideline, Capacity allocation and congestion management guideline, Electricity balancing guideline og Forward capacity allocation guideline). 

Les mer om systemansvaret hos Statnett

På hjemmesidene til Statnett kan du lese mer om systemansvaret og hva Statnett gjør som systemansvarlig. Der finner du også deres egne retningslinjer for hvordan de skal utøve ansvaret og bruke virkemidlene de har fått gjennom forskriften. Retningslinjene er godkjent av RME. 

Les mer om systemansvaret i RMEs rapporter om driften av kraftsystemet

RME utgir hvert år en rapport om driften av kraftsystemet. Rapporten gir en oversikt over sentrale forhold i driften av kraftsystemet, blant annet driftssikkerhet, leveringspålitelighet, driftsforstyrrelser og frekvens- og spenningskvalitet. I tillegg gir den en oversikt over virksomheten til Statnett som systemansvarlig.