Publisert 09.10.2019 , sist oppdatert 28.10.2022

Pilot- og demonstrasjonsprosjekter

Kraftsystemet er i endring, og flere aktører er i gang med innovative pilot- og demonstrasjonsprosjekter.  NVE og RME ønsker å legge til rette for innovasjon som kan bidra til økt verdiskapning og et mer rasjonelt og effektivt kraftsystem.

På disse nettsidene gir vi informasjon om relevant regelverk aktørene må forholde seg til, behov for konsesjon, og i hvilke tilfeller det kan være aktuelt å søke om dispensasjon fra deler av regelverket for å kunne iverksette og teste ut innovative prosjekter.

For å legge til rette for økt innovasjon og verdiskapning i kraftsystemet, har NVE og RME etablert et rammeverk for pilot- og demonstrasjonsprosjekter. Det er to hovedformål med rammeverket: gi bedre informasjon om regelverk og gjøre søknadsprosess ved behov for dispensasjon enklere.

Informasjon om regelverk

Energiloven og underliggende forskrifter gir aktørene i kraftsystemet ulike rettigheter og plikter. Regelverket legger føringer for hvilke aktiviteter som er tillatt og hvilke aktiviteter som forutsetter konsesjon fra NVE og RME. Vi gir her en oversikt over de ulike konsesjonene som kan ha betydning for gjennomføring av pilot- og demoprosjekter.

Dersom du fortsatt har spørsmål, finner du kontaktinformasjon til høyre på nettsiden.

Søknadsprosess

Dersom iverksettelse av et pilot- eller demonstrasjonsprosjekt forutsetter en dispensasjon fra regelverket, finner du mer informasjon om hvilke elementer søknaden må inneholde, og hva vi vil vektlegge i vår behandling av søknaden. Vi har også utarbeidet vilkår som vi vil stille dersom vi gir en dispensasjon.

Finansiering

Pilot- og demoprosjekter kan inngå i NVEs FoU-ordning for nettselskaper på linje med mer ordinære FoU-prosjekter. Du finner mer informasjon om dette her.

Trenger du mer informasjon?

Send en e-post til pilotprosjekt@nve.no med kontaktinformasjon og en kort beskrivelse av hva du ønsker informasjon om. En av våre saksbehandlere vil ta kontakt med deg. 

Hva inngår i pilot- og demoprosjekter?

Med pilotprosjekt menes utvikling av en ny fungerende løsning (produkt, tjeneste eller prosess) for uttesting i mindre skala enn fullskala.

Med demonstrasjonsprosjekt menes videreutvikling av en fungerende løsning (produkt, tjeneste eller prosess) for uttesting i stor skala før den eventuelt settes i full industriell produksjon eller lanseres som fullverdig tjeneste.

Pilot- og demoprosjekter skal ha et avgrenset omfang og gjennomføres én gang for å nå et gitt mål innenfor en gitt tids- og ressursramme.