Publisert 26.10.2015 , sist oppdatert 07.03.2023

Leveringskvalitet

Elektrisitet blir produsert, transportert og brukt samtidig. Alle som er knyttet til det norske kraftsystemet påvirker i større eller mindre grad kvaliteten på elektrisiteten som blir levert fra kraftsystemet. 

Leveringskvalitet er et samlebegrep som omfatter leveringspålitelighet, spenningskvalitet og ulike ikke-tekniske elementer, slik som kundeservice og informasjon. For å sikre en tilfredsstillende leveringskvalitet i det norske kraftsystemet, må reglene som er fastsatt i forskrift for leveringskvalitet følges. Les mer om forskriften her:

Leveringspålitelighet og spenningskvalitet

Leveringskvalitet består blant annet av leveringspålitelighet og spenningskvalitet. Leveringspålitelighet sier noe om hvor ofte man har tilgang til elektrisk energi, mens spenningskvalitet sier noe om anvendeligheten av den elektriske energien.

Avbruddsstatistikk

En viktig del av oppfølging og regulering av leveringskvaliteten i Norge er avbruddsrapportering fra nettselskapene og publisering av avbruddsstatistikk. RME publiserer hvert år avbruddsstatistikk for alle nettselskapene, fylkene og totalt for hele landet. Statistikkene forteller blant annet om hvor mange avbrudd kundene hos hvert nettselskap har opplevd og hvor lange avbruddene har vært.

Er du misfornøyd med leveringskvaliteten?

Er du misfornøyd med leveringskvaliteten, kan du ta opp dette med ditt nettselskap. Dersom du ikke er fornøyd med nettselskapet sin behandling og/eller avgjørelse i saken, kan du bringe inn saken til RME for avgjørelse. På siden om klage på leveringskvalitet (lenke under) er det mer informasjon om hvilke saker RME tar til behandling og hvordan du skal gå fram dersom du ønsker å bringe inn saken for RME.

RME fører tilsyn med nettselskapene

RME fører tilsyn med nettselskapenes håndtering av forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet. Tilsyn blir gjennomført ved at selskapene besøkes eller ved at vi ber om at informasjon sendes til oss. Revisjonsrapporter fra tilsyn om leveringskvalitet finner du i RMEs vedtaksoversikt: