Publisert 18.01.2023 , sist oppdatert 17.06.2024

RMEs sommerprosjekt

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) arrangerer hvert år et sommerprosjekt for studenter. Med sommerprosjektet ønsker RME å utfordre en gruppe studenter til å bidra i arbeidet med å smøre verdens største maskin. Prosjektperioden ender i en publisert rapport om sommerens tema. 

Hvorfor søke sommerprosjektet?

Unik tverrfaglighet

- Som sommerstudent jobbet jeg med studenter med ingeniør- og samfunnsøkonomibakgrunn. Dette ga en unik tverrfaglighet som gjorde at jeg fikk en annen type utfordringer enn de vi fikk gjennom studiene. Det beste «minnet» fra somrene i NVE må være miljøet. Folkene er veldig trivelige og kunnskapsrike, og de deler gjerne av kunnskapen. Sosiale sammenkomster gjennom sommeren gjør også at man får gode venner. Det viktigste jeg tar med meg fra sommerjobben er betydningen av å jobbe tverrfaglig. Det gir et større helhetsbilde.
          Thomas Kallevik, utdannet sivilingeniør

Spennende problemstillinger

- Jeg jobbet på et sommerprosjekt med tema grensesnitt for tilknytning av ladeanlegg til distribusjonsnett, der vi så på både tekniske, økonomiske og regulatoriske forhold ved mulige løsninger. Problemstillingen vi jobbet med var spennende, den var både dagsaktuell og en fin introduksjon til noe av det RME jobber med. Jeg likte også godt at vi var en tverrfaglig gruppe som jobbet med prosjektet, slik at jeg også kunne lære mye av de andre på gruppa.
          Anne Marthe, utdannet elkraftingeniør fra Energi og Miljø ved NTNU

Temaer fra tidligere sommerprosjekter

Du finner de tilhørende rapportene på denne siden

 • 2023: Fleksibilitet i verdens største maskin - AMS 2.0 
 • 2022: Alternative løsninger til nettselskapets leveringsplikt
 • 2021: Grensesnitt mellom nettselskap og ladeanlegg
 • 2020: Batterier i distribusjonsnettet
 • 2019: Solceller i lavspenningsnettet
 • 2018: Fleksibilitet i kontorbygg
 • 2017: Systemjording

Hva er reguleringsmyndigheten for energi?

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) er et forvaltningsorgan organisert som en egen enhet i Norges vassdrags- og energidirektorat. RME utvikler og følger opp regelverk for kraftmarkedet og kraftnettet.

Som regulator arbeider RME for et velfungerende og effektivt marked som skal være enkelt å forholde seg til for sluttbrukerne. Energisystemet er i rask og sterk endring, med ny type produksjon, endret forbruksmønster, og nye aktører. Energisystemet blir stadig mer digitalisert, og mer integrert med andre lands energisystemer. Disse utviklingstrekkene påvirker RMEs arbeid sterkt.

Noen av RMEs arbeidsområder:

 • RME gjennomfører analyser og utarbeider forslag til norsk regelverk på energiområdet.
 • RME fastsetter inntektsrammer for nettselskapene og fatter enkeltvedtak i en rekke saker som angår kraftbransjen. RME sørger også for at nettselskapene overholder regelverket som sikrer like konkurransevilkår i kraftmarkedet og et effektivt drevet strømnett.
 • På enkelte områder har RME forskriftsmyndighet.
 • RME samarbeider tett med reguleringsmyndighetene i de andre nordiske landene og i Europa for øvrig - blant annet gjennom energisamarbeidet i ACER.

RME består av fire seksjoner: kunde, marked og systemdrift, økonomisk regulering og juridisk seksjon. 

Vil du vite mer?

Send en epost til rmesommerprosjekt@nve.no