Publisert 01.02.2024 , sist oppdatert 25.03.2024

Dette er strømstøtteordningen for høye strømpriser

Strømstøtteordningen for høye strømpriser gjelder for husholdninger og boligselskaper (borettslag, boligaksjeselskaper, eierseksjonssameier og sameier som ikke er seksjonerte). Støtteordningen innebærer at kunder får utbetalt et beløp basert på sitt eget strømforbruk time for time. Støtten slår inn når prisen i en time er høyere enn 73 øre/kWh.  

Slik beregnes strømstøtten 

Du får støtte i de timene elspotprisen (spotprisen uten merverdiavgift og påslag) i ditt prisområde er høyere enn 73 øre per kilowattime (kWh). I disse timene får du støtte for 90 prosent av beløpet over 73 øre/kWh. I tillegg blir det lagt på 25 prosent som kompensasjon for merverdiavgiften du betaler for strøm.  

 Formelen for å beregne støtten blir da 

(elspotprisen i ditt område – 73) × 0,9 × 1,25 

 Nordland, Troms og Finnmark har fritak fra å betale merverdiavgift, så her blir formelen  

(elspotprisen i ditt område – 73) × 0,9 

Her kan du følge med på støttesatsene time for time 

Du trenger ikke AMS-måler for å motta strømstøtte. Støttebeløpet er ikke skattepliktig.  

Du trenger ikke å søke om strømstøtte 

Det er ikke nødvendig å søke for å få utbetalt støtte. Støtten utbetales automatisk av nettselskapet, uavhengig av hvilken strømleverandør og strømavtale du har.  

 I praksis trekkes strømstøtten fra på den månedlige regningen for nettleie. Hvis summen er høyere enn den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til din bankkonto dersom du har separate regninger for nettleie og strøm. Hvis du har nettleie og strøm på samme regning (gjennomfakturering), trekkes beløpet fra på denne regningen. Da blir støtten utbetalt rundt forfallsdatoen på fakturaen. 

 Du finner informasjon om månedlig forbruk og støttebeløp på fakturaen din. 

Strømstøtten gjelder for alle leverandører og avtaletyper  

Strømstøtten er uavhengig av strømleverandør og strømavtale. Du får utbetalt støtte selv om du har fastprisavtale. 

Hvis du bytter leverandør midt i en måned, påvirker ikke det strømstøtten. Ta kontakt med nettselskapet ditt hvis du har byttet strømleverandør og ikke har fått støtte for hele måneden. 

Selv om du har en fastpris som er lavere enn støttesatsen, skal det mye til før du får betalt for å bruke strøm. Det er fordi du i tillegg til strømprisen betaler en kostnad for å bruke nettet (energileddet) i nettleien.  

Størrelsen på støtten avhenger av når du bruker strøm 

Siden strømstøtten beregnes time for time, vil støtten avhenge av når du bruker strøm. Bruker du strøm når prisen er under 73 øre/kWh, vil du ikke få støtte disse timene. Derfor kan to kunder med samme månedlige forbruk totalt få ulikt støttebeløp fordi de bruker strøm på ulike tidspunkt.  

Du får ikke støtte for forbruk utover 5 000 kWh 

Du får strømstøtte for de første 5 000 kWh med strømforbruk per måned. Forbruk utover dette får du ikke støtte for.  

Tilsyn med ordningen 

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) er pålagt å føre tilsyn med strømstøtteordningen.  

Hver måned fakturerer nettselskapene RME for strømstøtten de har utbetalt. Samtidig må de rapportere datagrunnlaget for utbetalingene slik at vi kan føre tilsyn. Dataene inneholder personopplysninger og skal deles med RME gjennom egne servere for sikker overføring. Se spesifikasjon av rapporteringskrav på siden for informasjon til nettselskaper. 

Høsten 2023 engasjerte vi BDO AS til å gjøre en gjennomgang av nettselskapenes håndtering av ordningen. Formålet var å kontrollere hvorvidt strømstøtte utbetalt første halvår 2023 er i tråd med krav i lov og forskrift, og å kartlegge nettselskapenes håndtering av ordningen med fokus på forbedringsområder. Rapporten med BDOs arbeid og anbefalinger heter «Ekstern revisjon av nettselskapenes utbetalinger av strømstøtte», og du finner den her på siden.  

Gjennomgangen avdekket ingen vesentlige avvik, og samtlige selskap som inngikk i gjennomgangen er klassifisert med et tilfredsstillende kontrollmiljø. BDO ser en bedring i selskapenes håndtering av ordningen, både sammenlignet med forrige revisjon utført av KPMG i 2022  og innad i perioden januar – juni 2023. Du kan lese mer om BDOs anbefalinger på siden for informasjon til nettselskaper om strømstøtteordningen

Det skal i løpet av 2024 utføres en ny ekstern revisjon av nettselskapenes håndtering av strømstøtteutbetalinger.