Publisert 31.10.2019 , sist oppdatert 16.02.2024

Hvem er Reguleringsmyndigheten for energi?

Inntil tredje energimarkedspakke ble gjennomført i norsk rett har Reguleringsmyndigheten for energi (RME) vært en avdeling i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), administrativt underlagt Energidepartementet (ED). 1. november 2019 ble RME utpekt av ED som reguleringsmyndighet i medhold av energiloven § 2-3 og naturgassloven § 4 for å utføre oppgavene som uavhengig reguleringsmyndighet. RME er etter dette organisert som en egen enhet i NVE.

RME sørger for at aktørene overholder regelverket som sikrer like konkurransevilkår i kraftmarkedet og et effektivt drevet strømnett. Reguleringsmyndigheten for energi regulerer nettselskapene, som har monopol på utførelse av nettjenester.

Det er Reguleringsmyndigheten for energi sin rolle som tilsynsmyndighet å regulere nettselskapene slik at kraft overføres til riktig leveringskvalitet og pris, og at nettet utnyttes på en sikker og samfunnsmessig rasjonell måte. Nettselskapene skal opptre nøytralt overfor alle kraftleverandører. Reguleringsmyndigheten for energi regulerer nettselskapene økonomisk gjennom fastsettelse av årlige inntektsrammer som setter en øvre begrensing på hvor mye selskapene kan ta betalt for overføring av elektrisk kraft.

Reguleringsmyndigheten for energi regulerer også de fysiske kraftmarkedene og skal gjennom dette bidra til en sikker og effektiv omsetting av energi. Gjennom engrosmarkedet kan kraftprodusenter, kraftleverandører, større industriforetak og andre større aktører fritt kjøpe og selge kraft i konkurranse med tilsvarende aktører i markedet.

Som regulator arbeider RME for et velfungerende og effektivt marked som skal være enkelt å forholde seg til for sluttbrukerne. Disse målsetningene er førende for prosjektene RME arbeider med og har gjennomført på sluttbrukerområdet. Dette inkluderer blant annet AMSElhub og rapporteringsplikt for ny kraftprisportal.