Publisert 23.06.2021 , sist oppdatert 28.06.2021

Markedsovervåkning

RME fører tilsyn med kraftmarkedet. Vi overvåker blant annet at forbud mot markedsmanipulasjon og innsidehandel gitt i forskrift om nettregulering og kraftmarkedet (NEM) overholdes. 

Vi følger også opp at bestemmelsene om publisering av informasjon i Transparensforordningen overholdes. Dette er viktig for å sikre effektive kraftmarkeder og tillit til prisdannelsen. 

RME kan be om informasjon, og aktørene plikter å gi RME de opplysningene som er nødvendig for utøvelse av denne myndigheten. Vi mottar løpende informasjon fra organiserte markedsplasser og systemansvarlig om blant annet ordre og transaksjoner. Informasjonen vi innhenter danner sammen med annen fundamental markedsinformasjon grunnlaget for RMEs markedsovervåking. Personer som tilrettelegger for, eller organiserer transaksjoner som ledd i profesjonell virksomhet, plikter også å melde fra til RME ved mistanke om brudd på forbudet mot markedsmanipulasjon og innsidehandel. 

Markedsadferdsbestemmelsene i NEM skal forhindre markedsmanipulasjon og innsidehandel 

Markedsmanipulasjon og innsidehandel kan potensielt være svært skadelig for kraftmarkedet. Bestemmelsene i kapittel 5 i NEM har som formål å minske risikoen for innsidehandel og markedsmanipulasjon gjennom overvåkning av transaksjoner og ordre i engrosmarkedet for kraft. 

Transparensforordningen gir økt transparens i kraftmarkedet  

Transparensforordningen har som formål å øke transparensen i kraftmarkedet og gi markedsaktørene tilgang til den samme informasjonen.   

Transparensforordningen gir markedsaktører plikt til bl.a. å sende inn informasjon om produksjonskapasitet, overføringskapasitet og forbruk. Statnett skal sørge for at informasjonen som samles, blir offentliggjort på Entso-E sin transparensplattform.