Publisert 26.10.2015 , sist oppdatert 16.08.2023

Regulatorsamarbeid

RME samarbeider med reguleringsmyndigheter i Norden,  Europa og internasjonalt. 

Forum of Nordic Energy Regulators

NordREG (forum of Nordic Energy Regulators) er et samarbeidsorgan for de fem nordiske reguleringsmyndighetene fra Sverige, Finland, Island, Danmark og Norge. Samarbeidet ble etablert i 2002.

Samarbeidet i NordREG skal fremme markedsintegrasjon og utvikle et effektivt nordisk elektrisitetsmarked. NordREG jobber løpende med å tilpasse utviklingen i Norden til utviklingen i det europeiske elektrisitetsmarkedet. NordREG arbeider også med å fremme felles nordiske synspunkter når dette er hensiktsmessig.

 

Council of European Energy Regulators

CEER (Council of European Energy Regulators) er et samarbeidsorgan for reguleringsmyndigheter i Europa, totalt 30 medlemmer, EU27, UK og EØS-landene Island og Norge. CEER har et lite og effektivt sekretariat i Brussel.

CEERs hovedmål er å bidra til etableringen og utviklingen av et felles indre markedet for energi i Europa, samt å fremme samarbeid mellom de nasjonale reguleringsmyndighetene og harmonisere implementering av EU-regelverk.

For det formålet følger CEER energimarkedet nøye og gir råd ut fra sine funn. CEER arbeider med å utvikle retningslinjer for god praksis på de forskjellig reguleringsområdene. Dette er ikke-bindende retningslinjer som er utviklet i samarbeid med markedsaktørene. CEER gir også råd til den Kommisjonen når de lager utkast til nytt lovverk for energisektoren.

En stor del av CEERs arbeid forberedes og utføres i arbeidsgrupper og underarbeidsgrupper. Deltagelsen i CEER foregår på frivillig basis.

 

Agency for the Cooperation of Energy Regulators

ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) er et byrå for samarbeid mellom nasjonale reguleringsmyndigheter i Europa. Byrået ble opprettet som en del av gjennomføringen av tredje energimarkedspakke i 2009.

ACER startet opp i mars 2011 og har sitt hovedsete i Ljubljana, Slovenia. Etter ikrafttredelse av tredje energimarkedspakke i Norge 1. november 2019, deltar RME i ACER på alle nivåer.

ACER er en plattform for samarbeid mellom nasjonale reguleringsmyndigheter for energi på europeisk nivå, og målet er på samme måte som i Norden, å bidra til et effektivt og sikkert energimarked med felles handelsregler over landegrensene. ACER spiller en sentral rolle i utviklingen av markedsreguleringer for å fremme konkurranse. Byrået koordinerer regionale initiativer og initiativer på tvers av regioner. I tillegg overvåker ACER felles europeiske plattformer og enheter som er sentrale for å få et velfungerende marked og system. ACER fungerer i tillegg som en tvisteløser dersom nasjonale reguleringsmyndigheter ikke blir enige.

 

ICER

ICER er en globalt samarbeidsorgan med cirka 300 tilsyns- og reguleringsmyndigheter på energiområdet.

ICERs mål er å styrke offentlig og politisk kunnskap og forståelse for regulering av energimarkedet og dens rolle i håndtering av sosioøkonomiske-, miljø- og markedsspørsmål.

Gjennom ulike arbeidsgrupper bygger ICER solide forbindelser mellom regionale og nasjonale regulatorer. Arbeidsgruppene samlere inn og analysere materielle som kan brukes i regulatorenes arbeid. Frem til 2015 vil ICERs hovedfokus være på regional markedsintegrasjon, teknologiske endringer og forbruker spørsmål. Gjennom sitt arbeid håper ICER å kunne dele informasjon og praksis for å bidra til å skape en bærekraftig utvikling innen energisektoren.