Publisert 12.02.2024 , sist oppdatert 21.03.2024

Regler for tilknytning av forbruk og produksjon av strøm til strømnettet

Her finner du regler og praksis for tilknytning av alt fra husholdninger til næringsparker og vindkraftanlegg.  

Denne siden gir hovedreglene for å knytte forbruk og produksjon av strøm til strømnettet.   

Gå direkte til oversikten over reglene og praksisen for ulike typer tilknytninger.

Nettselskapene har leveringsplikt opp til og med 22 kV 

Nettselskaper som driver fordelingsnett med spenning opp til og med 22 kV (områdekonsesjonærer), har plikt til å levere strøm til forbrukskundene, for eksempel husholdninger og bedrifter. Leveringsplikten følger av energiloven § 3-3 og forskrift om nettregulering og energimarked § 3-1 (lovdata.no). 

Leveringsplikten gjelder frem til et tilknytningspunkt, for eksempel veggen på et bolighus.  

Les mer om leveringsplikten.  

Nettselskapene har tilknytningsplikt over 22 kV 

Nettselskaper som driver fordelingsnett med spenning over 22 kV (anleggskonsesjonærer), har plikt til å knytte nye anlegg som trenger strøm, til nettet. Det gjelder også anlegg som skal produsere strøm, for eksempel vindkraftanlegg. Tilknytningsplikten følger av energiloven § 3-4 og § 3-4a og forskrift om nettregulering og energimarked § 3-2 og § 3-3 (lovdata.no). 

Les mer om tilknytningsplikten.  

Kundene må betale anleggsbidrag for investeringer i nettet 

Hvis et nettselskap må investere i egne anlegg for å dekke en kundes behov for tilknytning eller økt kapasitet, må kunden betale et anleggsbidrag. Regelverket stiller detaljerte krav til hvordan nettselskapet skal beregne anleggsbidraget.  

Les mer om anleggsbidrag. 

Det er mulig å inngå en avtale om tilknytning med vilkår  

I stedet for at nettselskapet skal investere i større kapasitet når en kunde trenger det, er det mulig for kunden å inngå en avtale om å bli tilknyttet nettet på visse vilkår. Vilkårene kan være at strømmen kobles ut, eller at forbruket begrenses i konkrete tilfeller, slik at nettet ikke overbelastes. 

Nettselskapet skal informere om at det er mulig å inngå en slik avtale, men verken nettselskapet eller kunden kan ensidig kreve dette. Begge parter må være enige om avtalen, og den må vurderes å være driftsmessig forsvarlig for alle berørte nettselskaper. Avtalen må tydelig spesifisere rettighetene og pliktene til både nettselskap og kunde, og den må si i hvilke konkrete tilfeller utkobling eller begrensning kan skje.  

Les mer om tilknytning med vilkår om utkobling. 

Nettselskapet kan tilby redusert nettleie til utkoblbare kunder  

Utkoblbare kunder er kunder som nettselskapet kan koble ut på kort varsel. Nettselskapene har anledning til å tilby redusert nettleie til disse kundene.  

Les mer om utkoblbart forbruk. 

Dispensasjon fra tilknytningsplikten 

Energidepartementet kan gi dispensasjon fra tilknytnings- og investeringsplikten for produksjon dersom et produksjonstiltak ikke er samfunnsmessig rasjonelt (energiloven § 3-4a). Søknader om fritak for tilknytningsplikten for tilknytning av produksjon sendes til NVE. 

Regler og praksis for utvalgte typer forbruk og produksjon  

Hva sier regelverket, og hvilken praksis har Reguleringsmyndigheten for energi (RME) lagt seg på for ulike typer forbruk og produksjon? Se utvalgte områder nedenfor.