Publisert 06.12.2021 , sist oppdatert 30.03.2023

Tilknytning med vilkår om utkobling

Nettselskapet og kunden kan inngå en avtale om tilknytning med vilkår om utkobling eller begrensning av kundens forbruk/produksjon som alternativ til investeringer i nettanlegg (tilknytning med vilkår). En slik avtale kan inngås med både produsenter og uttakskunder. Nettselskapet skal informere kunden om muligheten til å inngå en slik avtale, men verken nettselskapet eller kunden kan ensidig kreve dette. Begge parter må være enige om avtalen, og tilknytningen med vilkår må vurderes å være driftsmessig forsvarlig for alle berørte nettselskaper. Avtaler om tilknytning med vilkår må tydelig spesifisere rettighetene og pliktene til både nettselskap og kunde, og det må fremgå i hvilke konkrete tilfeller utkobling eller begrensning kan skje.  

Utgangspunktet er at alle produsenter og uttakskunder har rett på full tilknytning etter tilknytningsplikten eller leveringsplikten. Dersom en tilknytning innebærer at nettselskapet må investere i nye nettanlegg, må kunden som ber om tilknytningen dekke hele eller deler av de tilhørende investeringskostnadene gjennom et anleggsbidrag. Ved å tilknytte en kunde med vilkår, kan nettselskapet i mange tilfeller unngå nettinvesteringer og kundens anleggsbidrag blir lavere.  

Dersom nettselskapet og kunden er enige om å inngå en tilknytningsavtale med vilkår, kan kunden tilknyttes selv om en full tilknytning uten vilkår ikke er driftsmessig forsvarlig. Kunden kan i slike tilfeller avveie mellom å bli tilknyttet med vilkår om nedreguleringing eller utkobling uten kompensasjon, eller betale anleggsbidrag for en vanlig tilknytning uten vilkår. 

Spesielt for produsenter 

Produsenter som inngår avtale om tilknytning med vilkår om utkobling eller produksjonsbegrensning, har selv ansvaret for at de ikke avtaler vilkår som bryter med plikter de er gitt i konsesjoner, eller kommer i konflikt med inngåtte forpliktelser i markedet og tilbudte systemtjenester til systemansvarlig. 

Avtalen om tilknytning med vilkår er frivillig, og et alternativ til investeringer i nettanlegg. Avtalen gir produsenten besparelser i form av mulighet for tidligere tilknytning og unngåtte eller reduserte anleggsbidrag. Produsenten har derfor ikke rett på annen kompensasjon for å inngå en slik avtale.  

Spesielt for uttakskunder 

Uttakskunder som inngår avtale om tilknytning med vilkår om utkobling eller begrensning av forbruk, har selv ansvaret for at de ikke avtaler vilkår som kommer i konflikt med inngåtte forpliktelser i markedet og tilbudte systemtjenester til systemansvarlig. 

En avtale om tilknytning med vilkår må sees på som at det i konkrete situasjoner ikke er avtalt levering av energi. Utkobling av kunden etter avtalen regnes derfor ikke som avbrutt levering, og nettselskapet skal heller ikke beregne ILE (ikke levert energi) eller KILE for utkoblingen. For utkoblinger som ikke er avtalt i vilkårene for tilknytning, vil regelverket om beregning av ILE og KILE gjelde som vanlig.  

En avtale om tilknytning med vilkår forhindrer ikke uttakskunden i å delta i andre generelle ordninger nettselskapet har, så lenge kunden oppfyller de kriteriene nettselskapet stiller. Et eksempel på en slik generell ordning er tariff for utkoblbart forbruk. Avtale om deltagelse i andre ordninger, med tilhørende rettigheter og plikter, kommer i tillegg til en avtale om tilknytning med vilkår.  

Tilknytningen skal være driftsmessig forsvarlig 

Før en tilknytning tillates, plikter alle berørte nettkonsesjonærer å gjøre en vurdering av om tilknytningen er driftsmessig forsvarlig. Dette innebærer også å avklare mot tilgrensende og overliggende nettselskaper om tilknytningen er driftsmessig forsvarlig i deres nett. Tilknytning med vilkår som alternativ til investering i regional- og transmisjonsnettet skal avklares med systemansvarlig før avtalen kan inngås. 

Det er nettkonsesjonæren som gir tilknytning som har ansvaret for at avtalen overholdes. Nettselskapene og systemansvarlig må sørge for rutiner som sikrer likebehandling av produsenter som ønsker tilknytning med vilkår om nedregulering. 

Avtalen må sikre at en tilknytning med vilkår er driftsmessig forsvarlig 

Avtalen mellom kunden og nettselskapet skal sikre at en tilknytning med vilkår kan gjøres driftsmessig forsvarlig, og at kunden er i stand til å etterleve de avtalte forpliktelsene. Kriterier for når og hvordan kunden skal nedreguleres eller kobles ut må tydelig fremgå i avtalen mellom nettselskapet og kunden, og være i tråd med eventuelle føringer fra systemansvarlig.  

Ansvar overfor systemansvarlig 

Ved avtaler om tilknytning med vilkår som alternativ til investeringer i regional- og transmisjonsnett, må det avklares med systemansvarlig om tilknytningen vil være driftsmessig forsvarlig. Det er nettkonsesjonæren som gir tilknytning som har ansvaret for at avtalen overholdes. 

Etter systemansvarsforskriften § 23 skal nettselskap, produsenter og uttakskunder orientere systemansvarlig om forhold i egne anlegg som er av betydning for sikker drift, effektiv utnyttelse og utvikling av kraftsystemet. Systemansvarlig skal forelegges alle avtaler som inngås som alternativ til investeringer i regional- og transmisjonsnett for å vurdere om avtalen kan gjennomføres på en driftsmessig forsvarlig måte. 

Hva skjer ved senere oppgraderinger av nettet eller ved heving av avtalen? 

Noen ganger vil partene ønske å heve avtalen. Dette kan være aktuelt i tilfeller der nettet blir oppgradert i etterkant av at kunden er tilknyttet med vilkår eller dersom kunden av andre grunner ikke lenger ønsker å være tilknyttet med vilkår.  

Dersom avtalen heves har ikke kunden lenger rett til å utnytte kapasiteten som var omfattet av avtalen. Denne kapasiteten er ikke lenger tilgjengelig for kunden. Omfattet avtalen hele kundens kapasitetsbehov, innebærer heving av avtalen at kunden ikke lenger er tilknyttet nettet. Ønsker kunden fortsatt å være koblet til nettet med samme kapasitet som tidligere, er dette å anse som å bestille ny tilknytning/økt kapasitet. Da må nettselskapet vurdere om det er driftsmessig forsvarlig å tilknytte og om kunden må betale anleggsbidrag, enten for nye nettanlegg eller etter tiårsregelen. 

Det bør komme tydelig frem i avtalen hva som skal til for at avtalen kan heves, og hva som skjer dersom den heves. 

Kontaktpersoner

Kjell Rune Verlo, Seniorrådgiver