Publisert 22.10.2015 , sist oppdatert 11.03.2024

Dette er tilknytningsplikten

For at strømprodusenter og større uttakskunder skal få tilgang på strøm, må de knyttes til strømnettet. Nettselskaper som driver nett på mer enn 22 kV (anleggskonsesjonærer), har en tilknytningsplikt overfor kunder som vil ta ut strøm. Alle nettselskaper har tilknytningsplikt overfor kunder som vil produsere strøm.

Slik fungerer tilknytningsplikten 

Tilknytningsplikten innebærer at nettselskaper med anleggskonsesjon for nettanlegg med et spenningsnivå på mer enn 22 kV må tilknytte nye anlegg for strømforbruk (uttak) eller strømproduksjon når kundene har behov for det. Det som skal tilknyttes, kan være alt fra store næringsanlegg (forbruk) til solkraft-, vindkraft- eller vannkraftanlegg (produksjon). I tillegg har alle med områdekonsesjon en tilknytningsplikt overfor produsenter som ønsker tilknytning i distribusjonsnettet (under 22 kV). 

Tilknytningsplikten overfor uttakskunder gjelder i utgangspunktet tilknytning i regional- eller transmisjonsnettet. Men hvis den mest rasjonelle måten for nettselskapet å sikre tilstrekkelig nettkapasitet på er å knytte en kunde til distribusjonsnettet, har selskapet plikt til å gjøre det i stedet.  

Tilknytningsplikten er en investerings- og utredningsplikt. Når en kunde ønsker tilknytning eller kapasitetsøkning, må nettselskapet utrede og vurdere om tiltaket er driftsmessig forsvarlig. Det innebærer en teknisk faglig vurdering av om tilknytningen eller kapasitetsøkningen gir akseptable virkninger slik nettet er, eller om det må gjøres investeringer i nettet. Med «driftsmessig forsvarlig» menes at tilknytningen ikke går ut over leveringskvaliteten til eksisterende kunder. Spenningsgrensene som er gitt i leveringskvalitetsforskriften, må opprettholdes i underliggende og tilgrensende nett. I tillegg skal ikke overføringsgrenser (strømgrenser) for komponenter i tilgrensende og overliggende nett overskrides. Hvis det er nødvendig, må nettselskapet også investere i mer nettkapasitet.  

Tilknytningsplikten skal oppfylles så snart som mulig. Kravet om fremdrift gjelder for hvert steg i prosessen. Det betyr at nettselskapet om nødvendig har en plikt til å planlegge, søke konsesjon for og investere i nye nettanlegg så raskt som mulig og uten ugrunnet opphold. 

Tilknytningsplikten skal sørge for at nettselskapene gjør nødvendige grep og investeringer for å opprettholde leveringskvaliteten på strømmen til kundene sine, også dersom antallet kunder eller kundenes forbruk øker. 

Tilknytningsplikten overfor uttakskunder følger av energiloven § 3-4 (lovdata.no). 

Tilknytningsplikten overfor produksjonsanlegg følger av energiloven § 3-4 a (lovdata.no). 

 

Kunden må betale anleggsbidrag for nye investeringer 

Hvis nettselskapet må gjøre investeringer for å øke nettkapasiteten, må kunden betale et anleggsbidrag for å dekke hele eller deler av investeringskostnaden. Det er nettselskapet som fastsetter anleggsbidraget. Dere kan lese mer om anleggsbidrag her 

Dersom kunden ikke er villig til å betale anleggsbidraget, faller tilknytningsplikten bort. Hvis nettselskapet og kunden er uenige om tilknytningsplikten eller anleggsbidraget, kan de bringe uenigheten inn for Reguleringsmyndigheten for energi (RME). 

 

Nettselskapet må gi kunden en tidsplan for investeringene 

Kunden har rett på en forsvarlig og veiledende tidsplan for prosessen med å investere i nettet for å øke kapasiteten. Tidsplanen må angi når delprosessene er forventet å være ferdige, og når kunden kan forvente å være tilknyttet strømnettet eller å kunne øke produksjonen eller forbruket. 

Energiloven 

§ 3-4. (Anleggskonsesjonærens plikt til å tilknytte uttakskunder)

Den som gis anleggskonsesjon etter § 3-1 for nettanlegg, har plikt til å tilknytte nye anlegg for uttak av elektrisk energi og om nødvendig investere i nettanlegg. Den samme plikten gjelder ved forbruksøkninger som medfører behov for investeringer i nett. Plikten til å foreta nødvendige investeringer i nettanlegg etter denne bestemmelsen gjelder alle konsesjonærer der tilknytningen utløser et investeringsbehov.

Departementet kan i ekstraordinære tilfeller gi dispensasjon fra tilknytnings- og investeringsplikten for uttakskunder.

Reguleringsmyndigheten skal ved enkeltvedtak

a. fastsette eller godkjenne vilkår for tilknytning av anlegg, eller

b. fastsette eller godkjenne metoder for å fastsette vilkår som nevnt i bokstav a.

§ 3-4 a. (Plikt til å tilknytte anlegg for produksjon av elektrisk energi)

Alle som har konsesjon for nettanlegg etter dette kapittelet, har plikt til å tilknytte nye anlegg for produksjon av elektrisk energi og om nødvendig investere i nettanlegg. Den samme plikten gjelder ved produksjonsøkninger som medfører behov for investeringer i nett. Plikten til å foreta nødvendige investeringer i nettanlegg etter denne bestemmelsen gjelder alle konsesjonærer der tilknytningen utløser et investeringsbehov.

Departementet kan gi dispensasjon fra tilknytnings- og investeringsplikten for produksjon dersom tiltaket ikke er samfunnsmessig rasjonelt.

Reguleringsmyndigheten skal ved enkeltvedtak

a. fastsette eller godkjenne vilkår for tilknytning av anlegg, eller

b. fastsette eller godkjenne metoder for å fastsette vilkår som nevnt i bokstav a.

Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM)

§ 3-2.Anleggskonsesjonærens plikt til å tilknytte uttakskunder

Tilknytningsplikten etter energiloven § 3-4 gjelder for den som har konsesjon for nettanlegg hvor nye uttakskunder mest rasjonelt kan tilknyttes, eller en forbruksøkning kan gjennomføres. Hvis tilknytningen medfører behov for investeringer i overliggende nettanlegg, gjelder tilknytningsplikten tilsvarende for konsesjonærer for slikt nett.

Tilknytningsplikten gjelder nødvendig nettkapasitet som sikrer at det er driftsmessig forsvarlig å koble til nye uttakskunder eller tillate forbruksøkningen.

Et nettselskap og en uttakskunde kan inngå avtale om tilknytning med vilkår om utkobling eller begrensning i forbruket. Det skal ikke gis kompensasjon til uttakskunden ved inngåelse av slik avtale eller ved utkobling eller begrensning i forbruket i henhold til avtalen.

Tilknytningsplikten omfatter om nødvendig en plikt til å planlegge, søke konsesjon for og investere i nye nettanlegg uten ugrunnet opphold. Konsesjonæren plikter å legge frem en forsvarlig og veiledende tidsplan for nettilknytningen. Departementet kan i ekstraordinære tilfeller gi dispensasjon jf. energiloven § 3-4 annet ledd, fra tilknytnings- og investeringsplikten for uttakskunder.

Konsesjonærer skal forelegge for Reguleringsmyndigheten for energi et utkast til vilkår og metoder for tilknytning til og bruk av nettet til forhåndsgodkjenning. Forhåndsgodkjenning er ikke nødvendig dersom konsesjonæren anvender vilkår og betingelser som er godkjent og publisert av Reguleringsmyndigheten for energi.

Reguleringsmyndigheten for energi skal ved enkeltvedtak jf. energiloven § 3-4 tredje ledd, fastsette eller godkjenne vilkår for tilknytning av anlegg eller metoder for å fastsette slike vilkår.

§ 3-3.Plikt til å tilknytte anlegg for produksjon av elektrisk energi

Tilknytningsplikten etter energiloven § 3-4a gjelder for den som etter loven kapittel 3 har konsesjon for nettanlegg hvor produksjonsanlegget mest rasjonelt kan tilknyttes, eller en produksjonsøkning kan gjennomføres. Hvis tilknytningen av produsent medfører behov for investeringer i overliggende nettanlegg, gjelder tilknytningsplikten tilsvarende for konsesjonærer for slikt nett.

Tilknytningsplikten gjelder nødvendig nettkapasitet som sikrer at det er driftsmessig forsvarlig å koble til nye kunder eller tillate produksjonsøkningen.

Et nettselskap og en produsent kan inngå en avtale om tilknytning med vilkår om produksjonsbegrensning.

Tilknytningsplikten omfatter om nødvendig en plikt til å planlegge, søke konsesjon for og investere i nye nettanlegg uten ugrunnet opphold. Konsesjonæren plikter å legge frem en forsvarlig og veiledende tidsplan for nettilknytningen eller produksjonsøkningen. Norges vassdrags- og energidirektorat kan gi dispensasjon fra tilknytnings- og investeringsplikten for produksjon etter energiloven § 3-4a annet ledd dersom tiltaket ikke er samfunnsmessig rasjonelt.

Konsesjonærer skal forelegge for Reguleringsmyndigheten for energi utkast til vilkår og metoder for tilknytning til og bruk av nettet til forhåndsgodkjenning. Forhåndsgodkjenning er ikke nødvendig dersom konsesjonæren anvender vilkår og betingelser som er godkjent og publisert av Reguleringsmyndigheten for energi.

Reguleringsmyndigheten for energi skal ved enkeltvedtak jf. energiloven § 3-4a tredje ledd, fastsette eller godkjenne vilkår for tilknytning av anlegg eller metoder for å fastsette slike vilkår.

Begrensninger i og fritak fra tilknytningsplikten

Som et alternativ til å investere i større nettkapasitet kan nettselskapet og kunden inngå en avtale om tilknytning med vilkår. I avtalen blir partene enige om at kunden periodevis må koble ut eller begrense forbruket eller produksjonen sin i samsvar med de vilkårene som settes i avtalen. 

Nettselskapet skal informere kunden om muligheten for å inngå en avtale med begrensninger, men ingen av partene kan kreve å få en slik avtale. 

NVE kan gi et nettselskap fritak fra tilknytnings- og investeringsplikten når et planlagt produksjonsprosjekt ikke er samfunnsmessig rasjonelt. Nettselskapet må søke for å få et slikt fritak. Les mer om fritak for tilknytningsplikten for produksjon her. 

Bare i ekstraordinære tilfeller kan et nettselskap få fritak fra tilknytnings- og investeringsplikten overfor uttakskunder. Det er Energidepartementet som avgjør om slikt fritak skal gis.