Publisert 15.03.2016 , sist oppdatert 15.09.2023

Finansieringsordning for FoU

Nettselskapene kan få kostnadsdekning for enkelte forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) gjennom den økonomiske reguleringen. Målet med ordningen er å motivere nettselskapene til å satse mer på FoU.

Hvordan kan et FoU-prosjekt inngå i ordningen?

Vi må godkjenne at et FoU-prosjekt kan inngå i vår finansieringsordningen for FoU. For at et prosjekt skal kunne godkjennes, må følgende kriterier være oppfylt:

  • Prosjektet må kunne bidra til en mer effektiv drift, utvikling eller utnyttelse av strømnettet.
  • Prosjektet må være funnet støtteverdig av en institusjon som gir tilskudd til FoU (eks. Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge, Enova, etc.).
  • Informasjon om prosjektmål og resultater må gjøres offentlig tilgjengelig.
  • Prosjektet må følge regnskapslovens regler om føring av FoU.

Når disse kriteriene er oppfylt, kan prosjekteier eller -deltaker søke om å få sitt prosjekt godkjent i vår finansieringsordning for FoU. Vi behandler kun en søknad per prosjekt. En godkjenning vil derfor automatisk gjelde for alle prosjektdeltakere.

Søknader sendes elektronisk via skjema i Altinn.

Vi behandler søknadene fortløpende, og dere kan forvente svar innen tre uker.

Økonomisk ramme for prosjektkostnader

Nettselskapene kan få kostnadsdekning for FoU-kostnader opptil 0,3 prosent av sitt avkastningsgrunnlag hvert år. Prosjektkostnader som overstiger grensen, vil bli behandlet på samme måte som andre kostnader i inntektsrammen.

Prosjektkostnader inkluderer alle kostnader som nettselskapet har i forbindelse med prosjektet, uavhengig av om det er brukerfinansiering, egeninnsats eller kapitalkostnader. For at prosjektkostnadene skal være gyldige må de derimot være reflektert i prosjektets budsjett og regnskap. Kostnadene som selskapet rapporterer inn til oss hvert år må kunne avstemmes mot prosjektregnskapet.

Piloter og demoer

Vi ønsker å legge bedre til rette for at piloter- og demonstrasjonsprosjekter kan inngå i finansieringsordningen for FoU. Derfor har vi satt i gang følgende tiltak:

  • Mulighet for at RME vurderer prosjektets støtteverdighet: hvis det kan dokumenteres at støtteverdigheten til et konkret pilot- eller demoprosjekt ikke vil bli vurdert av relevante institusjoner, kan prosjekteier eller -deltaker søke om at RME skal gjennomføre denne vurderingen. I behandlingen av en slik søknad vil vi legge vekt på blant annet prosjektkvalitet og forskningsgrad.
  • Mulighet for dispensasjon fra den økonomiske rammen: siden piloter og demoer ofte kan være mer kostbare enn andre FoU-prosjekter, vil vi kunne gi dispensasjon fra den økonomiske rammen for slike prosjekter. For å få innvilget en søknad om dispensasjon, må søknaden være tydelig på hvorfor dispensasjon er nødvendig, hvilket beløp og hvilken periode det søkes dispensasjon for.

RME har også utarbeidet rammeverk for pilot- og demonstrasjonsprosjekter, som gir informasjon om relevant regelverk aktørene må forholde seg til, behov for konsesjon, og i hvilke tilfeller det kan være aktuelt å søke om dispensasjon fra deler av regelverket for å kunne iverksette og teste ut innovative prosjekter. Innenfor dette rammeverket beskriver vi blant annet søknadsprosessen og hvilke hensyn RME legger vekt på i vurdering av prosjekter.