Publisert 10.10.2019 , sist oppdatert 25.03.2024

Søknadsprosessen

For å avklare om prosjektet er konsesjonspliktig, og om det er nødvendig å gi dispensasjon fra regelverket, trenger vi utfyllende informasjon om prosjektet. Vi kan bidra med råd og veiledning skriftlig eller på telefon. Det vil også være mulig å få avtalt et veiledningsmøte.

En søknad bør inneholde disse elementene:

 • En oversikt av prosjektet som inneholder
  • Beskrivelse av formål og målsetting. Hvilken nytteverdi gir prosjektet?
  • Hva er det innovative ved prosjektet?
  • Dersom det planlegges å bygge og drive nye elektriske anlegg, skal disse beskrives.
  • Hvilke virkninger forventes av prosjektet? I den grad det er mulig bør virkninger spesifiseres for relevante områder/grupper som teknologiutvikling, forbrukere, effektiv nettdrift, konkurranse osv. Dersom det er relevant, bør det beskrives om ulike grupper deltar frivillig, og om det er reservasjonsmulighet.
  • Prosjektets modenhet. Er prosjektet klart for testing?
  • Beskrivelse av eventuelle samarbeidspartnere. Har søker konsesjon, eller er det i samarbeid med en aktør som har konsesjon etter energiloven?
 • Hvorfor det er behov for å søke dispensasjon? Hvilke bestemmelser er det nødvendig å gi dispensasjon fra? Beskriv hvorfor prosjektet ikke kan gjennomføres innenfor gjeldende regelverk? Hvor lenge er det behov for dispensasjon?
 • Hvordan fordeles kostnader i prosjektet og hvordan føres disse?
 • Hvordan skal prosjektet avvikles etter utløp av dispensasjonen? Hvordan håndteres eventuelle investeringer i utstyr osv?
 • En beskrivelse av eventuelle øvrige momenter som vil ha betydning for behandling av søknaden.

Hvilke hensyn NVE og RME legger vekt på i vurdering av prosjekter

NVE og RME ønsker å legge til rette for gjennomføring av innovative pilot- og demonstrasjonsprosjekter som bidrar til et samfunnsmessig rasjonelt kraftsystem. Dette hensynet er knyttet til energilovens formålsbestemmelse, om at loven skal sikre at produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi foregår på en samfunnsmessig rasjonell måte, herunder at det skal tas hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt.

At kraftsystemet skal foregå på en samfunnsmessig rasjonell måte betyr at kostnader ved kraftoverføring skal være lavest mulig for samfunnet som helhet. Sentrale elementer er blant annet å skape et effektivt kraftmarked ved å motvirke kryssubsidiering mellom monopolbasert og konkurranseutsatt virksomhet, sørge for kostnadseffektive og nøytrale nettmonopoler, begrense negative miljø- og klimavirkninger, sikre forsyningssikkerhet og leveringskvalitet, sikre tilknytning til nett og til kraftmarkedet for alle kunder, og at kundene skal betale sin andel av kostnadene ved overføring av elektrisk energi.

I vår behandling av en søknad vil vi blant annet legge vekt på om søknaden dokumenterer at prosjektet oppfyller generelle krav til FOU-, pilot- og demonstrasjonsprosjekter, i form av klare beskrivelser av tiltak, omfang, hypoteser og hva en forventer å finne av ny kunnskap.

Søknaden skal beskrive hva som skal skje med prosjektet, eventuell avvikling, fjerning av fysiske installasjoner etc når dispensasjonen utløper.

Prosjektet må inneholde innovative løsninger, og dersom det allerede er gitt dispensasjon for tilsvarende prosjekter, vil dette tale for at det ikke gis dispensasjon.