Publisert 18.10.2022 , sist oppdatert 23.05.2024

Utenlandskabler bidrar til forsyningssikkerhet

Utenlandskablene har en viktig rolle med å ivareta forsyningssikkerheten. I tillegg gir de oss også muligheten til å utnytte kraften vår mest mulig effektivt ved at vi kan selge den til landene rundt oss. 

Samarbeid gjør at ressursene utnyttes på en bedre måte

Tidligere var det et lokalt ansvar å sørge for at egne innbyggere hadde nok strøm. Man måtte ta høyde for, og bygge nok produksjonskapasitet for tørrår, for å sikre seg mot kraftunderskudd og rasjonering. Det er lite samfunnsnyttig fordi bygging av slik overkapasitet medfører store kostnader, som igjen gjør strømmen dyrere. I tillegg går det på bekostning av natur og miljø. 

Etter hvert ble kraftsystemene koblet sammen. Samarbeidet gjør at vi kan utnytte ressursene mye bedre, det har forsterket kraftsystemet og styrket forsyningssikkerheten. Dette har bidratt til å holde strømkostnadene nede. Av samme grunn ble tilknytningen til Sverige på 60-tallet starten på samarbeidet med våre naboland.  

Med utenlandskabler kan vi dra nytte av andre energikilder 

Norges kraftproduksjon kommer i stor grad fra vannkraft. Det betyr at kraftproduksjonen og strømprisene er tett knyttet til nedbøren gjennom året og hvor mye vann vi har i magasinene. Dette gjør oss sårbare i perioder med lite nedbør. Med utenlandskablene kan vi som nasjon kjøpe strøm i perioder vi trenger det. Dermed er vi sikret å dekke energibehovet vårt. 

For å nå Europas mål om å redusere utslipp, legges produksjon og forbruk om fra fossil til fornybar energi. Behovet for mer kraft vil også øke vesentlig i årene fremover. Utfordringene vi har nå er på mange måter sammenliknbare med utviklingen av det norske kraftsystemet. For å møte etterspørselen må alle land effektivisere og bygge ut mer kraftproduksjon, men kraftutveksling med nabolandene våre sørger for at vi ikke bygger ut mer kraft, eller bygger ned mer natur, enn nødvendig. 

Utenlandskablene bidrar også til at vi kan optimalisere driften og bruken av vannet her hjemme. 

Et væravhengig kraftsystem øker behovet for samarbeid

Europa er på vei inn i en fornybar fremtid hvor væravhengig kraftproduksjon får en langt større rolle, og vi får mer vekslende produksjon. Da har vi i Norge en ekstra fordel med den fleksible vannkraften som relativt enkelt kan reguleres opp og ned.  

Våre naboland har produksjon som ikke kan, eller ikke er like lønnsomt, å regulere like raskt. Når forbruket går ned, fortsetter denne kraftproduksjonen. Da kan vi på kort tid redusere mye av vannkraftproduksjonen, og importere billigere overskuddskraft fra andre land. 

Den samme effekten får vi når det blåser mye, eller er sol. Da blir produksjonen stor i forhold til etterspørsel, prisen går ned og vi kan importere fremfor å bruke eget vann. Når forbruket går opp kan vi øke vannkraftproduksjonen, og eksportere når behovet er størst.  For å løse utfordringene et væravhengig kraftsystem gir, er vi helt avhengige av et sammenkoblet kraftmarked.

Utenlandskablene gjør at vi blir mer påvirket av både høye og lave strømpriser i landene rundt oss. Samarbeid og utveksling er viktig for at både Norge og Europa skal ha kontinuerlig tilgang på kraft og bidrar til god utnyttelse av ressursene.