Internasjonalt arbeid

Kraftsystemet i Europa blir stadig mer integrert. Det europeiske regelverket blir i større grad harmonisert og utformet med en høyere detaljeringsgrad enn tidligere. Norge er forpliktet til å implementere EU-regelverk som er EØS-relevant etter at regelverket er innlemmet i EØS-avtalen. Det er viktig for NVE å påvirke aktivt utviklingen av nytt regelverk og å overvåke praktiseringen av eksisterende regelverk på EU-nivå.