Publisert 23.06.2021 , sist oppdatert 31.01.2023

Regler for markedsadferd og transparens i kraftmarkedet

Markedsmanipulasjon og innsidehandel kan potensielt være svært skadelig for kraftmarkedet. Forbudsbestemmelser har som formål å minske risikoen for innsidehandel og markedsmanipulasjon gjennom overvåkning av transaksjoner og ordre i engrosmarkedet for kraft.

 

Transparensforordningen har som formål å øke transparensen i kraftmarkedet og gi markedsaktørene tilgang til den samme informasjonen.

Forbud mot markedsmanipulasjon og innsidehandel

Forbud mot markedsmanipulasjon og innsidehandel samt krav til offentliggjøring av innsideinformasjon gjelder for aktører i kraftmarkedet. I tillegg til disse bestemmelsene inneholder forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) regler som sikrer at RME har tilgang til data fra systemansvarlig og markedsplass, samt krav om rutiner og prosedyrer for å avdekke brudd på regler om markedsadferd og innsidehandel for fysisk krafthandel. RME er ansvarlig for å følge opp at markedsaktørene og personer som tilrettelegger for eller organiserer transaksjoner med engrosenergiprodukter (PPATs) overholder markedsadferdsreglene.

Transparensforordningen

Transparensforordningen (Regulation (EU) 543/2013) om innsending og offentliggjøring av opplysninger på markedene for elektrisk kraft) stiller krav til at Statnett skal samle inn data fra markedsaktørene, eller selv beregne data, for deretter å videresende opplysningene for publisering på ENTSO-Es transparensplattform. Markedsaktørene plikter å sende inn informasjon til Statnett eller en godkjent tredjepart.

Mer informasjon om følgende finner du nedenfor:

 • Regler i NEM om markedsadferd
 • Forholdet mellom markedsadferdsreglene i NEM og REMIT
 • Markedsaktørenes plikter
 • Krav til publisering av innsideinformasjon på allment kjent plattform
 • Utsatt offentliggjøring ved publisering av innsideinformasjon
 • RMEs myndighet og reaksjoner ved brudd på bestemmelsene
 • Registrerings- og rapporteringsplikt for aktører som er aktive innenfor EU
 • Lenker til veiledning mv. fra ACER
 • Lenke til endringsforskrift og merknader
 • Transparensforordningen

For mer informasjon, kontakt RME: nve-mo@nve.no.

Regler i NEM om markedsadferd

Bestemmelsene om markedsadferd er nedfelt i NEM kap. 5. Disse forskriftsbestemmelsene om markedsadferd i NEM er viktige for å sikre effektive kraftmarkeder og tillit til prisdannelsen. Markedsmanipulasjon og innsidehandel kan potensielt være svært skadelig for kraftmarkedet.

Forskriftsbestemmelsene i NEM innebærer en delvis tilpasning av REMIT-forordningen (Regulation (EU) 1227/2011) som trådte i kraft i alle EU-land. REMIT-forordningen har som formål å hindre innsidehandel og markedsmisbruk i elektrisitets- og gassmarkedene. REMIT er ikke gjennomført i Norge i påvente av at forordningen blir innlemmet i EØS-avtalen.

Bestemmelsene bidrar til å harmonisere lovgivningen for fysisk krafthandel i Norge med regelverket for markedsadferd og transparens som er gjeldende for krafthandel i Norden og EU for øvrig. Dette gir mer enhetlige vilkår og likebehandling av aktører som handler i ulike land og på ulike markedsplasser.

Forholdet mellom markedsadferdsreglene i NEM og REMIT

Det norske kraftmarkedet er tett integrert med andre tilgrensende markeder. Et sentralt formål med forskriftsbestemmelsene i NEM er å sørge for en harmonisert rettstilstand med øvrige europeiske land som har gjennomført REMIT. Det er i tillegg ønskelig å oppnå mest mulig kontinuitet mellom forskriftsbestemmelsene i NEM og senere gjennomføring av REMIT-forordningen. RME ser derfor hen til veiledning fra ACER (ekstern lenke) ved tolkning av forskriftsbestemmelsene i NEM.

I tillegg legger RME vekt på fortalen i REMIT -forordningen og EU-kommisjonens implementeringsforordning om datarapportering (Regulation (EU) 1348/2014) på områder hvor det er relevant, selv om dette ikke er tatt inn i forskriften.

REMIT-forordningen finner du her (ekstern lenke).

EU-kommisjonens implementeringsforordning om datarapportering finner du her (ekstern lenke).

REMIT-forordningen omfatter fysiske kontrakter både i engrosmarkedet for elektrisitet og naturgass, samt derivater knyttet til elektrisitet og naturgass. Forbudsbestemmelsene i REMIT art. 3 (om forbud mot innsidehandel) og art. 5 (om forbud mot markedsmanipulasjon) gjelder imidlertid ikke derivater som reguleres av EUs finanslovgivning.

Forskriftsbestemmelsene i NEM er innenfor energilovens virkeområde, og gjelder bare fysisk levering av elektrisk energi. I motsetning til REMIT, omfatter følgelig ikke de nye bestemmelsene i NEM handel med naturgass eller derivater knyttet til elektrisitet eller naturgass).

Markedsaktørenes plikter

De mest sentrale bestemmelsene aktørene plikter å etterleve er:

 • Forbud mot innsidehandel
 • Forbud mot markedsmanipulasjon
 • Offentliggjøre innsideinformasjon. Informasjonen skal publiseres på en allment kjent plattform, forutsatt at minst én slik plattform er tilgjengelig

I merknader til bestemmelsene på Lovdata, er innholdet i enkelte av bestemmelsene nærmere utdypet, se ekstern lenke.  

Videre kan Høringsdokument nr 3-2017 og NVEs oppsummering av høringsuttalelsene gi informasjon om forståelsen av bestemmelsene.

NVEs oppsummering av høringsuttalelser (lenke til rapport).

Høringsdokument nr 3-2017.

Krav til publisering av innsideinformasjon på allment kjent plattform

Markedsaktører skal publisere innsideinformasjon på en allment kjent plattform, forutsatt at det finnes minst én slik plattform som er tilgjengelig for markedsaktøren.

Kravet til ‘allment kjent’ innebærer at plattformen legger til rette for effektiv offentliggjøring av innsideinformasjon:

 • Informasjonen skal gjøres kjent for alle aktører på samme tid
 • Informasjonen skal være tilgjengelig for allmennheten uten vederlag
 • Det skal være mulig å oppdatere seg på informasjonen på en effektiv måte, for eksempel gjennom en RSS-feed
 • Informasjonen skal være på et format som gjør den forståelig
 • Som et minstekrav skal informasjonen offentliggjøres på engels.
 • Plattformen må ha robuste tekniske løsninger som gjør at tjenesten er pålitelig

Per i dag mener RME at Nord Pools plattform for å publisere Urgent Market Messages oppfyller disse kravene. Andre plattformer som tilbyr slike tjenester, kan melde fra til RME. RME gjør oppmerksom på at det også per i dag kan finnes flere slike plattformer, og at dette derfor ikke er en uttømmende liste. RME vil oppdatere informasjonen på denne nettsiden ved behov.

Utsatt offentliggjøring ved publisering av innsideinformasjon

Energilovforskriften § 8-3, 2. ledd om offentliggjøring av innsideinformasjon, åpner for utsatt offentliggjøring. Markedsaktøren kan under gitte vilkår, og på eget ansvar, unntaksvis utsette offentliggjøring av innsideinformasjon. Markedsaktøren skal da oversende den aktuelle informasjonen, med en begrunnelse for utsettelsen av offentliggjøringen, til RME uten ugrunnet opphold. 

For å sikre tilstrekkelig konfidensiell behandling, skal informasjon i slike tilfeller sendes til RME på e-postadressen nve-mo@nve.no

RMEs myndighet og reaksjoner ved brudd på bestemmelsene

RME har myndighet etter energiloven til å føre tilsyn med at bestemmelsene overholdes. RME kan be om informasjon, og aktørene plikter å gi RME de opplysningene som er nødvendig for utøvelse av denne myndigheten.

Systemansvarlig skal tilrettelegge for deling av data fra regulerkraftmarkedet løpende. I tillegg har RME mulighet til å be om ordre og transaksjoner fra organisert markedsplass. NVEs innhenting av aktørinformasjon og annen fundamental markedsinformasjon danner grunnlaget for NVEs markedsovervåking, og bidrar til at tips og potensielle saker blir vurdert på en effektiv måte. Personer som tilrettelegger for, eller organiserer transaksjoner som ledd i profesjonell virksomhet, plikter også å melde fra til RME ved mistanke om brudd på forbudsbestemmelsene.

RME har myndighet til å gi pålegg om at et ulovlig forhold skal opphøre og ilegge tvangsmulkt. I tillegg kan RME ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på enkelte av de nye forskriftsbestemmelsene.

Brudd på forskrifter gitt i medhold av energiloven er også belagt med straffeansvar, og kan oversendes til påtalemyndighetene.

Se også kommentar til §9-7 i NVEs oppsummering av høringsuttalelser (se lenken over).

Registrerings- og rapporteringsplikt for aktører som er aktive innenfor EU

REMIT stiller krav til registrering og rapportering av ordre og transaksjoner fra markedsaktører. Disse kravene er ikke tatt inn i energilovforskriften. Aktører som er aktive i EU-land kan likevel være omfattet av kravene. Mer informasjon om dette finner du her (ekstern lenke).

Lenker til REMIT, implementeringsforordning, veiledning mv. fra ACER

Lenker til endringsforskrift og merknader

Bestemmelsene om markedsadferd og transparens ble først innført i energilovforskriften i februar 2018. I forbindelse med at RME ble utpekt som reguleringsmyndighet i november 2019, ble bestemmelsene overført til NEM.

 • Lenke til endringsforskriften med merknader finner du her (ekstern lenke).
 • NVEs oppsummering av høringsuttalelser til forskriftsendringen finner du her (ekstern lenke).

Transparensforordningen

Transparensforordningen ble innlemmet i norsk rett gjennom henvisning fra forskrift om elektrisk kraft over landegrensene (FOR-2006-12-20-1563). Transparensforordningen skal bidra å fremme effektiv utnyttelse av det europeiske kraftsystemet gjennom å tilgjengeliggjøre informasjon om produksjon, overføring og forbruk for alle markedsaktører. Dataene skal hentes inn av de nasjonale TSOene og rapporteres videre til European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E) sin transparensplattform.

Forskrift om vilkår for tilgang til nett for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene finner du her (ekstern lenke).

Selve Transparensforordningen finner du her (ekstern lenke).

Uoffisiell oversettelse av Transparensforordningen finner du her (ekstern lenke).

Hvem er pålagt plikter etter Transparensforordningen?

Markedsaktører som kraftprodusenter og større forbruksenheter er definert som primæreiere av data i enkelte av bestemmelsene. Transparensforordningen stiller visse krav til slike primæreiere av data. Dette omfatter bl.a. å sende informasjon om utfall og planlagt utilgjengelighet av produksjon og forbruk på minst 100 MW. Aktørene må selv gjøre seg kjent med transparensforordningen for en uttømmende oversikt over plikter.

Statnett skal sørge for at informasjonen som samles, blir offentliggjort på Entso-E sin transparensplattform. Data kan sendes enten direkte til Statnett eller via en godkjent tredjepart. Mer informasjon fra Statnett om innsamling og rapportering av data finner du her (ekstern lenke).

RME har som reguleringsmyndighet ansvar for å føre tilsyn med at primære dataeiere og Statnett oppfyller sine forpliktelser etter Transparensforordningen.

Forholdet til krav om publisering av innsideinformasjon

Transparensforordningens krav om offentliggjøring av informasjon knyttet til utfall og planlagt utilgjengelighet er delvis overlappende med kravet til offentliggjøring av innsideinformasjon i NEM § 5-3, men disse to regelsettene utfyller også hverandre. Transparensforordningen setter en tallfestet og objektiv grense på 100 MW for når informasjonen skal publiseres. Kravet til publisering av innsideinformasjon etter NEM-forskriften avhenger av mer skjønnspregede kriterier for å avgjøre om informasjon er innsideinformasjon.

I tilfeller hvor det er sammenfall mellom hva som skal offentliggjøres som innsideinformasjon, og hva som skal publiseres etter transparensforordningen, kan aktøren unngå dobbel rapportering ved å benytte en godkjent tredjepart eller Statnetts egen løsning for innsamling og publisering av data.