Publisert 26.10.2015 , sist oppdatert 20.08.2021

Rapporteringsplikt for norske aktører før REMIT er implementert i Norge

Siden REMIT ikke er implementert i Norge ennå, har NVE ingen myndighet etter REMIT. Aktørene må derfor ta kontakt med reguleringsmyndigheten i EU-land de er aktive i for å finne ut om de har rapporteringsplikt.

Selv om REMIT ikke er implementert i Norge, vil norske markedsaktører som er aktive i et eller flere EU-land likevel måtte melde rapporteringspliktige kontrakter etter REMIT. Rapporteringsplikten er fastsatt i REMIT Implementing Acts (Commission Implementing Regulation (EU) No 1348/2014) og er nærmere beskrevet her.

Plikten til å rapportere er knyttet til hvor kontrakten handles, og ikke til hvor aktøren er juridisk hjemmehørende. Norske aktører vil derfor være rapporteringspliktige for gitte kontrakter ‘where delivery is in the union’, og for derivater knyttet til ‘electricity produced, traded or delivered in the Union’.

Nærmere opplysninger om hvilke kontrakter som er rapporteringspliktige i henhold til REMIT Implementing Acts, samt veiledende informasjon i ACER’s Transaction Reporting User Manual (TRUM) finner du her:

https://www.acer-remit.eu/portal/public-documentation

Under følger noen eksempler på hvilke kontrakter som vil være rapporteringspliktige etter REMIT, og hvilke kontrakter som ikke vil måtte rapporteres. NVE vil presisere at eksemplene er basert på vår tolkning av regelverket og ACERs vurdering, og at endelig avgjørelsesmyndighet ligger hos de relevante nasjonale reguleringsmyndigheter. Siden REMIT ikke er implementert i Norge ennå, har NVE ingen myndighet etter REMIT.

NVE vil også påpeke at eksemplene ikke utgjør en fullstendig oversikt over rapporteringspliktige kontrakter, og at markedsaktøren selv er ansvarlig for å oppfylle rapporteringsplikten gitt i REMIT Implementing Acts.

 

Hvilke kontrakter er rapporteringspliktige?

Rapporteringspliktige kontrakter følger av REMIT Implementing Act, paragraf (article) 3: ’List of reportable contracts’. Ikrafttredelse av rapporteringsplikten er gitt i paragraf (article) 12.

Fysiske kontrakter:

  • Kontrakter for levering i EU er rapporteringspliktige. Dette innebærer at norske aktørers handel på Nord Pool Spot for levering i andre land enn Norge vil være rapporteringspliktige

 

  • Kontrakter for levering i norske budområder er ikke rapporteringspliktige

Finansielle kontrakter

Det er krav til rapportering av kraftmarkedsderivater for elektrisitet som er produsert, handlet eller levert i EU, jf Implementing Acts 1.(a)(viii):

‘Options, futures, swaps and any other derivatives of contracts relating to electricity or natural gas produced, traded or delivered in the Union’. 

Elspot er handel for fysisk levering, og handel i Elspot innenfor prisområder i SE, DK eller FIN må derfor anses å være en kontrakt knyttet til ‘electricity .. produced …or delivered in the Union’.

Kontrakter med oppgjør mot systemprisen (beregnet pris i Elspot for NO, SE, DK og FI uten at flaskehalser er hensyntatt) er også i utgangspunktet rapporteringspliktige. Dette vil imidlertid avhenge av om markedsaktøren kan anses som en «REMIT market participant». Basert på ACERs tolkning i TRUM og vurdering av rapporteringsplikt for norske aktører fra ACER gjør NVE følgende vurdering:

Rapporteringspliktig:

Norske markedsaktører som

  • handler i kraftderivater på Nasdaq OMX Oslo ASA og i tillegg inngår kontrakter for fysisk levering i EU

eller

  • handler i kraftderivater på Nasdaq OMX Oslo ASA og i tillegg handler i finansielle kontrakter innenfor EU relatert til kraft som er produsert, handlet eller levert i EU, jf. REMIT Implementing Act art. 3.1(a)(viii)

anses som ’REMIT market participant’ og må rapportere alle disse kontraktene. Aktørene må da også rapportere derivater handlet på Nasdaq OMX Oslo ASA knyttet til systempris.

Ikke rapporteringspliktig:

Norske markedsaktører som

  • bare handler i kraftderivater på Nasdaq OMX Oslo ASA (eller eventuelt annen markedsplass i Norge eller utenfor EU, eller bilateralt i Norge eller utenfor EU)

 

  • bare handler kraftderivater på Nasdaq OMX Oslo ASA og kontrakter for fysisk levering i Norge 

Krav til registrering

Aktører som handler rapporteringspliktige kontrakter, må registrere seg før rapporteringsplikten trer i kraft. NVE har skrevet nærmere om dette her.