Publisert 22.10.2015 , sist oppdatert 10.08.2023

Anleggsbidrag

Nettselskapene skal fastsette anleggsbidrag for å dekke kostnadene ved nye nettinvesteringer og nettforsterkninger når kunder:

  • Blir tilknyttet
  • Får økt kapasitet
  • Får bedre kvalitet

Nettselskapene skal fastsette og kreve inn anleggsbidrag for å dekke hele eller deler av kostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder. I tillegg skal nettselskapet fastsette anleggsbidrag når kunden ber om økt kvalitet.

Nettselskapene skal praktisere regelverket objektivt og ikke-diskriminerende. Med dette mener vi at nettselskapet må sørge for at de behandler like tilfeller på samme måte.

Formålet med anleggsbidrag er todelt

Det ene formålet med en plikt for nettselskapet til å ta betalt, er å synliggjøre kostnadene ved en ny tilknytning eller forsterkning av en eksisterende tilknytning.

Når kunden(e) mottar et tilbud om tilknytning med tilhørende estimat på et anleggsbidrag, får de mulighet til å vurdere nettilknytning opp mot alternative tiltak. Dette kan for eksempel være at kunden velger å redusere sitt effektbehov eller å endre lokalisering til et sted med bedre nettkapasitet. Dette vil igjen redusere anleggsbidraget kunden(e) må betale.

Nettselskapene skal kreve at kunden(e) som utløser nye nettilknytninger eller forsterkninger i eksisterende nett dekker inntil 100 % av de nødvendige anleggskostnadene. Hvor stor andel kunden(e) skal dekke avhenger av deres effektbehov, og om det er eller vil bli andre kunder som blir tilknyttet anlegget eller får økt kapasitet på et eksisterende nettanlegg.

Det andre formålet er å fordele kostnadene mellom kunden(e) som utløser investeringen og nettselskapets øvrige kunder. Bakgrunnen for hvorfor dette er et viktig hensyn er at kostnader som ikke dekkes av kunden(e) som utløste investeringen, dekkes av nettselskapets øvrige kunder gjennom økt nettleie.

Forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om teknisk og økonomisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (forskrift om kontroll av nettvirksomhet) §§ 16-1 – 16-12.

I nytt regelverk f.o.m. januar 2019, er anleggsbidrag blitt obligatorisk for alle nettselskap. Nettselskapene skal også fastsette og kreve inn anleggsbidrag på alle nettnivå.

Endringene handler i stor grad om å forskriftsfeste og tydeliggjøre gjeldende praksis. Dette gjør det lettere for både nettselskapene og kundene å vite hvilke krav som stilles.

Andre viktige endringer er at det ikke lenger er lov å bruke bunnfradrag, og det er fastsatt et tak på hvor stor andel av ev. kostnadsoverskridelser kundene skal dekke.