Publisert 02.01.2019 , sist oppdatert 16.06.2021

Når skal nettselskapet fastsette og kreve inn anleggsbidrag

Forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 16-1 beskriver når nettselskapene skal fastsette og kreve inn anleggsbidrag.

Anleggsbidrag når kunde ber om tilknytning eller økt kapasitet

I § 16-1 står det at nettselskapet skal fastsette og kreve inn anleggsbidrag når én eller flere kunder:

a) blir tilknyttet nettet, eller

b) får økt kapasitet,

og nettselskapet må investere i nye nettanlegg eller forsterke eksisterende nettanlegg for å etterkomme dette.

Nettselskapet skal også fastsette og kreve inn et anleggsbidrag fra kunder som blir tilknyttet eller får økt kapasitet i nettanlegg som tidligere er anleggsbidragsfinansiert. Denne plikten gjelder i ti år fra tidspunktet kunden som utløste investeringen ble tilknyttet eller fikk økt kapasitet. Dette omtales ofte som «tiårsregelen».

Anleggsbidrag når kunde ber om bedre kvalitet

I tillegg skal nettselskapet fastsette anleggsbidrag når én eller flere kunder:

c) får bedre kvalitet

Bedre kvalitet kan for eksempel være når kunden(e) ber om strømleveranse med bedre leveringspålitelighet/forsyningssikkerhet enn nettselskapet vurderer som nødvendig, eller strengere krav til leveringskvalitet enn de plikter å tilby.

Anleggsbidrag for bedre kvalitet er ikke omfattet av tiårsregelen. Det innebærer at kunden(e) som ber om bedre kvalitet må dekke 100 % av nettselskapets kostnader ved å etterkomme denne bestillingen. Det vil heller ikke være krav om tilbakebetaling dersom nye kunder blir tilknyttet eller andre eksisterende kunder får økt kapasitet innenfor tiårsperioden.

Betaling

Nettselskapene har plikt til å tilknytte eller gi økt kapasitet til kunder som ber om det, og om nødvendig investere i nye eller forsterke eksisterende nettanlegg uten ugrunnet opphold (leverings- og tilknytningsplikten). Denne plikten er nært knyttet opp mot plikten til å kreve inn anleggsbidrag når kunder som ber om tilknytning, økt kapasitet eller bedre kvalitet utløser nye investeringer.

Kundene må akseptere vilkårene nettselskapene stiller for å tilknytte kunden. Dette innebærer bl.a. at kundene må akseptere å betale et eventuelt anleggsbidrag dersom de utløser nettinvesteringer.

Dersom kunden ikke aksepterer å betale et rettmessig estimert anleggsbidrag, så bortfaller også nettselskapets tilknytnings- og leveringsplikt.

Videre skal anleggsbidraget senest være betalt når kunden tilknyttes, og kan ikke kreves inn over tid etter kunden er tilknyttet nettet som en tariff.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjeldende krav til leveringskvalitet står i Forskrift om leveringskvalitet.