Publisert 02.01.2019 , sist oppdatert 16.06.2021

Krav til informasjon, dokumentasjon og avtale med kunde

Forskrift om kontroll av nettvirksomhet §§ 16-2, 16-3 og 16-4 beskriver kravene til hva slags informasjon nettselskapet er pliktig til å gi i forbindelse med anleggsbidrag, hvordan kundeprosessen skal dokumenteres og at skriftlig avtale skal inngås direkte med kunde.

Nettselskapets informasjonsplikt

I § 16-2 første ledd fremgår det at nettselskapene skal informere kunde om

a) Hjemmelsgrunnlaget for innkreving av anleggsbidrag

b) Egen praksis for beregning og innkreving av anleggsbidrag

c) Det estimerte anleggsbidraget med beregningsgrunnlag

d) At uenighet om anleggsbidrag kan bringes inn for NVE

Det er viktig at kundene får denne informasjonen for å forstå hvorfor de betaler anleggsbidrag, og for at de skal kunne sette seg inn i og forstå tilbudet fra nettselskapet. Det er derfor også viktig at nettselskapets informasjon formidles direkte til kunden, og ikke til kundens valgte installatør.

Nettselskapet skal informere om sin praksis for anleggsbidrag

Det stilles krav til at nettselskapets praksis skal være transparent, objektiv og ikke-diskriminerende. Som følge av dette stilles det krav til at de har informasjon om hvordan de praktiserer anleggsbidrag tilgjengelig.

Nettselskapet kan i tillegg ha en mer kundevennlig fremstilling av praksis enkelt tilgjengelig for sine kunder. De skal likevel gi innsyn i den mer omfattende praksisbeskrivelsen på forespørsel fra kunde.

Estimert anleggsbidrag

For at en kunde som utløser en nettinvestering skal kunne ta stilling til kostnadene ved sin tilknytning eller forsterkning, må nettselskapet legge frem et estimat på hvor stort anleggsbidrag kunden må betale. Som et minimum skal estimatet være oppstilt fordelt på arbeids- og materialkostnader, spesifisert på hovedkomponenter. Dette gir kunden - i samråd med sakkyndig - mulighet til å ta stilling til rimeligheten i kostnadsoverslaget. På forespørsel fra kunde skal nettselskapet gi innsyn i fullstendig kostnadsgrunnlag uten ugrunnet opphold.

Hvilke kostnader som kan inngå i det totale kostnadsgrunnlaget for et anleggsbidrag, og hvordan kundens andel av dette grunnlaget fastsettes beskrives nærmere her.

Nettselskapets plikt til å inngå avtale om anleggsbidrag

I § 16-4 fremgår det at nettselskapet skal inngå en skriftlig avtale om anleggsbidrag direkte med kunden. Avtalen skal vise hva nettselskapet skal levere, hvor lang tid det er forventet å ta før nettanlegget er ferdig, og det estimerte anleggsbidrag som informerer kunden hva han må forvente å betale. Avtalen skal inngås direkte med kunde.

Før kunden aksepterer tilbud om tilknytning eller forsterkning, skal nettselskapet gi et estimat på anleggsbidraget. Når kunden godtar nettselskapets vilkår for tilknytning, bl.a. anleggsbidraget, er nettselskapet pålagt å knytte kunden til nettet i henhold til leverings- og tilknytningsplikten.

Nettselskapets plikt til å dokumentere prosessen

I § 16-3 fremgår det at nettselskapet skal dokumentere prosessen når kunden kommer med en forespørsel som utløser et anleggsbidrag. Dette innebærer at nettselskapet skal ha skriftlig dokumentasjon på:

a) forespørsel fra kunde

b) tilbud med estimert anleggsbidrag til kunde

c) akseptert avtale om tilknytning og anleggsbidrag

d) informasjon til kunde om eventuelle endringer i estimert anleggsbidrag underveis

e) etterberegnet anleggsbidrag.

Nettselskapet skal oppbevare dokumentasjonen i ti år fra anlegget er spenningssatt.