Publisert 30.03.2020 , sist oppdatert 29.03.2023

Beregning av anleggsbidrag

Forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 16-5 beskriver hvordan nettselskapet skal beregne anleggsbidraget.

Beregning

For å fastsette kundens anleggsbidrag må nettselskapet først beregne kostnadsgrunnlaget for anleggsbidraget. Kostnadsgrunnlaget er anleggskostnaden ved investeringen, fratrukket reinvesteringskostnader, tillagt fremskyndingskostnader og samlede utredningskostnader etter § 17-5 tredje ledd[1].

Kostnadsgrunnlaget skal deretter multipliseres med kundens andel for å finne anleggsbidraget. Hvordan nettselskapet skal beregne kundens andel kan du lese mer om her.

Dersom det er snakk om anleggsbidrag for å dekke investeringskostnader på flere nettnivå, skal nettselskapene på de ulike nettnivåene beregne kostnadsgrunnlaget og kundens andel av dette for sitt nettnivå. Summen av kundens andel av kostnadsgrunnlaget på hvert nettnivå utgjør kundens samlede anleggsbidrag.

Nettselskapets inntekter fra å kreve anleggsbidrag for en nettinvestering kan maksimalt dekke kostnadene de har knyttet til å utrede investeringen, samt kostnadsgrunnlaget for nettinvesteringen.

[1] Utredningskostnader etter § 17-5 tredje ledd omfatter kun nettinvesteringer i regional- og transmisjonsnett. Dette delen inngår dermed ikke i fastsettelsen av anleggsbidrag i distribusjonsnettet.

Bunnfradrag

Vi har valgt å ikke tillate bruken av bunnfradrag fordi det nå er obligatorisk for alle nettselskap å beregne anleggsbidrag når kunder utløser nettinvesteringer. Dersom vi ikke regulerer bruken av bunnfradrag nærmere vil nettselskapene som ikke ønsker å kreve anleggsbidrag sette et høyt bunnfradrag for å unngå denne plikten.

Ved å ikke tillate bruk av bunnfradrag, sikrer vi at alle kunder som utløser nettinvesteringer mottar prissignalet som gis gjennom anleggsbidraget, og gir disse kundene muligheten til å foreta valg som kan redusere, utsette eller fjerne behovet for nye nettinvesteringer. På sikt vil dette føre til at nettleien til alle kundene blir lavere enn den ellers ville vært.

Gravekostnader

Nettselskapet er ansvarlig for grave- og grunnarbeider. Vi er kjent med at mange kunder selv ønsker å stå for graving og nedlegger ikke noe forbud mot at nettselskap og kunde avtaler seg imellom at kunde står for dette arbeidet. Siden grave- og grunnarbeider til et nettanlegg er nettselskapets ansvar, kan de sette krav til utførelse. De kan også kreve å utføre gravearbeider selv.

Kraftprodusenter er ved nettilknytning selv er ansvarlige for forbindelsen mellom produksjonssted og eksisterende nett.