Publisert 22.10.2015 , sist oppdatert 16.06.2021

Fordeling av ledig kapasitet

Nettselskapet skal legge til grunn den konsesjonsgitte størrelsen på produksjonsenheten ved fordeling av kapasitet. Hvis kraftverkseier planlegger en mindre eller større utbygging enn den som framgår av konsesjonen etter vannressursloven, skal nettselskapet kreve at utbygger fremlegger dokumentasjon på godkjente endringer. Kraftverkseier må sørge for at større endringer er dokumentert i form av endret konsesjon. Ved mindre endringer i planlagt produksjon må kraftverkseier påse at godkjenning av endret produksjon inngår i godkjenning av detaljplaner.

Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) § 4-6 presiserer omsetningskonsesjonærenes plikt til å sørge for markedsadgang for alle som etterspør nettjenester til ikke-diskriminerende og objektive vilkår.

Det følger av plikten til å tilby markedsadgang at det i utgangspunktet ikke er tillatt å reservere tilgjengelig nettkapasitet, ettersom dette vil utgjøre en markedsbarriere for andre aktører når det er kapasitetsbegrensninger i nettet. Det er imidlertid slik at på et tidspunkt i et kraftutbyggingsprosjekt må utbygger tillates å reservere nettkapasitet. Gitt det overstående må en slik avtale være tidsbegrenset, slik at utbyggere som ikke forholder seg til kjente frister må vike plass for andre aktører som har behov for kapasiteten. Hovedprinsippet er at den som først får avklart sitt tilknytningsforhold, for eksempel inngår bindende tilknytningsavtale, er den som først får tilknytte seg nettet. Dersom fristen utløper uten at tilknytningen er gjennomført stilles aktøren bakerst i køen.

Det følger videre av samme forskriftstekst at nettselskapet må ha rutiner for tildeling av ledig kapasitet som er objektive og ikke-diskriminerende. Nettselskapets praksis bør på forhånd være kjent for alle relevante aktører. Det er det enkelte nettselskapet som er ansvarlig for å utforme kriterier for tildeling av kapasitet i sitt nett.