Publisert 15.02.2024 , sist oppdatert 21.02.2024

Solkraft på bygg – tilknytning til strømnettet

Solcellepaneler montert på fasaden av et bygg krever normalt ikke konsesjon. Nettselskapet har normalt plikt til å bygge nett frem til bygget. 

Nedenfor finner du regler og praksis som gjelder spesielt for solkraft på bygg.  

Du kan lese mer om hovedreglene for tilknytning til strømnettet her.  

Trengs det konsesjon for å drive solkraftanlegg? 

Det kreves anleggskonsesjon hvis det er nødvendig å bygge transformator, jordkabel eller luftledning med spenning over 1 kV for å drive solkraftanlegget. 

Les mer om konsesjonsbehandling av solkraftverk. 

Det kreves omsetningskonsesjon hvis solkraftanlegget produserer mer enn 1 GWh i året. Denne grensen gjelder samlet produksjon innenfor et organisasjonsnummer. Å få omsetningskonsesjon innebærer at selskapet må separere inntekter og kostnader forbundet med energiproduksjon og -salg. Tekniske og økonomiske data skal rapporteres inn til eRapp årlig.  

Les mer om omsetningskonsesjon. 

Hvis solkraftprodusenten både tar ut og leverer strøm 

En nettkunde med et solkraftanlegg som både tar ut strøm fra nettet og mater strøm inn på nettet via nettselskapets tilknytningspunkt, er en prosument. 

En prosument som mater inn mer enn 100 kW via tilknytningspunktet, må betale fastledd for strømmen som leveres ut på nettet. 

En prosument som ikke på noe tidspunkt mater inn mer enn 100 kW via tilknytningspunktet, regnes som plusskunde. Plusskunder er fritatt fra å betale fastledd for strømmen de leverer ut på nettet. 

Les mer om prosumenter og plusskunder her. 

Borettslag og andre kan dele egenprodusert strøm uten å eie nett 

Nettkunder på samme gårds- og bruksnummer kan utnytte tak- og veggflater til å produsere strøm som de deler, uten å eie nett. Det ble tillatt 1. oktober 2023. Delingen skjer gjennom en virtuell løsning. Borettslag, flermannsboliger, næringsbygg og andre kan altså bruke egenprodusert energi til å dekke eget forbruk.  

Regelen gjelder for nettkunder med et produksjonsanlegg opptil 1 MW (1000 kW) som deler strøm med andre kunder på samme gårds- og bruksnummer. 

Se modellen for deling av overskuddsproduksjon av strøm her. 

Strømproduksjonen kan deles med andre uttakskunder med eget nett 

En nettkunde med et solkraftanlegg kan dele strømproduksjonen med andre uttakskunder som har eget nett.  

Det kreves ikke konsesjon for lavspente ledninger til uttakskunder når uttakskundenes samlede hovedsikringskapasitet ikke overstiger 200 A ved 3 faser og 230 V. Dette tilsvarer en effekt på om lag 80 kW.  

Hvis solkraftanlegget er en annen juridisk enhet enn solkraftanleggseieren, vil eventuell strøm levert til solkraftanleggeierens bolig være en del av de 200 A. 

Slik skal nettselskapet måle forbruk og produksjon 

Strømforbruket til en kunde med et solkraftanlegg skal måles i tilknytningspunktet mellom nettselskapet og kunden.  

Strømproduksjonen i solkraftanlegget skal også måles i tilknytningspunktet mellom nettselskapet og kunden. Men har nettselskapet omsetningskonsesjon, er det en egen bestemmelse som krever måling av netto produksjon (se forskrift om kraftomsetning og nettjenester § 3-4. på lovdata.no). 

Nettoproduksjonen = bruttoproduksjonen i anlegget minus forbruk i eventuelt hjelpeutstyr i forbindelse med produksjonen av strøm, tap i hovedtransformatoren relatert til produksjonen og energi fra en eventuell hjelpegenerator.