Publisert 28.09.2022 , sist oppdatert 15.12.2022

Konsesjonsbehandling av solkraftverk

På denne siden finner du informasjon og veiledning om konsesjonspliktige solkraftverk, og om NVEs konsesjonsbehandling. 

Solkraftverk som trenger konsesjon

Solkraftverk er konsesjonspliktige etter energiloven dersom utbygger eller det lokale nettselskapet må etablere høyspenningsanlegg (spenning over 1 kV) for å få kraften ut på nettet. 

Solkraftverk som ikke trenger konsesjon

Mindre solkraftverk som kan tilkobles etablerte lavspenningsanlegg trenger ikke konsesjon etter energiloven. Slike ikke-konsesjonspliktige anlegg må avklares med kommunen i medhold av plan- og bygningslovens bestemmelser. For mer informasjon om konsesjonsplikt, se linken «Lover og regler» til høyre på denne siden.

Før fremlegging av konsesjonssøknad bør tiltakshaver avklare grunneierforhold, og informere lokale myndigheter og relevante fagmyndigheter som Statsforvalteren og fylkeskommunen. 

Per i dag følger det ikke av lovverket at det skal utarbeides en melding for solkraftverk, men NVE anbefaler likevel at det gjøres for større anlegg i utmark. En melding er en tidlig varsling av et planlagt prosjekt. Den skal bidra til å gi berørte parter informasjon om prosjektet, samtidig som disse får anledning til å komme med innspill.

Du kan lese mer om melding og konsekvensutredningsprogram i neste boks. 

Solkraftverk som trenger konsesjon omfattes av forskrift om konsekvensutredninger. Det betyr at det må lages en konsekvensutredning for alle søknader om solkraftverk som sendes til NVE.

For de fleste energianlegg begynner større konsesjonssaker med en melding med forslag til utredningsprogram. Meldinger bidrar til god og tidlig informasjon til berørte interessenter, og gir mulighet til å komme med innspill til hva som bør utredes. NVE fastsetter deretter et utredningsprogram som tiltakshaveren må følge for å kunne søke om konsesjon.

Må det utarbeides melding for solkraftverk?

Store solkraftverk er nytt i norsk sammenheng, og det er ennå ikke innført en formell meldingsplikt. NVE mener likevel at meldinger og det tilhørende utredningsprogrammet er hensiktsmessig for alle parter i saker der det kan forventes store virkninger. Blant annet har vi erfart at en tidlig offentlig høring, bidrar til gode prosesser, og til økt kvalitet og relevans på konsekvensutredningene. Hva som er store virkninger er relativt, og vil kunne avhenge av prosjektets størrelse i effekt, utstrekning og anleggets plassering.

NVE anbefaler følgende:

  • At det fremlegges en frivillig melding for prosjekter som kan være kontroversielle og/eller gi store virkninger.
  • At det alltid fremlegges frivillig melding for anlegg med installert effekt over 30 MW.
  • At frivillig melding vurderes for anlegg med installert effekt over 10 MW.

Hva skal meldingen inneholde?

  1. En beskrivelse av hva som skal bygges, inkludert en gjennomgang av terrenginngrepene og gode kart. De viktigste komponentene i anlegget og aktuelle ytelses- og produksjonsdata skal oppsummeres i en tabell.
  2. En kortfattet beskrivelse av de forventede konsekvensene basert på generell kjennskap til denne typen anlegg, den aktuelle terrengtypen og eksisterende kunnskap til området.
  3. Utkast til et utredningsprogram. I denne veilederen finnes en gjennomgang av tema som er relevante for konsekvensutredning av solkraftverk. Samtidig er det stor forskjell på solkraftverk, og behov for en konkret vurdering av hva som er beslutningsrelevant i den enkelte sak. Forslag til konsekvensutredningsprogram bør ta utgangspunkt i NVEs tematiske oppsett, men være så stedsspesifikke som mulig. Det er også viktig å beskrive hvilke metoder som skal benyttes for utredning av forskjellige tema, for eksempel om det er behov for feltarbeid og hvordan slikt arbeid skal gjennomføres.

Når NVE har mottatt meldingen sendes den på høring. Det kan være aktuelt å arrangere møte med kommunale og regionale myndigheter og folkemøte i forbindelse med høringen

 

Solkraftverk omfattes av kravene til konsekvensutredninger, jf. konsekvensutredningsforskriften § 7 første ledd bokstav a. Som en del av konsesjonssøknaden må tiltakshaver derfor fremlegge en utredning av alle konsekvenser tiltaket har for miljø og samfunn. Utredningene skal gjennomføres av personer med relevant fagkompetanse.

Her finner du NVEs veileder om krav til konsesjonssøknader for solkraftverk

Behandlingsprosess

Dersom det søkes om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse samtidig som det søkes om anleggskonsesjon, vil NVE normalt behandle søknadene samtidig. Ekspropriasjonssøknader sendes alltid på høring. 

Her finner du en beskrivelse av krav til søknader om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse. 

NVE vil normalt ikke fatte vedtak om forhåndstiltredelse før skjønn er begjært, jf. oreigningslova § 25. Hvis tiltakshaver ønsker at NVE skal ferdigbehandle søknad om forhåndstiltredelse, må det sendes en henvendelse til NVE om å ferdigbehandle søknaden. Skjønnsbegjæringen skal vedlegges henvendelsen.

Minnelig avtale som hovedregel

Som hovedregel skal tiltakshaver gjøre forsøk på å komme frem til minnelige avtaler med berørte grunneiere og rettighetshavere før det søkes om ekspropriasjon etter oreigningslova § 2.

Høring

NVE sender konsesjonssøknaden på høring til relevante høringsinstanser. Vanligvis kunngjøres høringen i lokale aviser, og det kan være aktuelt å gjennomføre møter med lokale og regionale myndigheter. Ofte gjennomføres det også folkemøte i forbindelse med høringen. 

Hvis det i løpet av høringen blir klart at kunnskapsgrunnlaget ikke er godt nok, kan NVE be tiltakshaver om tilleggsutredninger eller supplerende opplysninger.

NVEs vurderinger og vedtak

Når NVE mener at saken er tilstrekkelig opplyst fatter vi vedtak i saken. NVE kan gi konsesjon til solkraftverket, eller avslå søknaden.

NVEs vurderinger av tiltaket fremgår av et vedtak med tilhørende bakgrunnsnotat. Her vurderes tiltakets virkninger for miljø og samfunn basert på konsekvensutredningene, innkomne merknader og NVEs fagkompetanse. Vedtaket og bakgrunnsnotatet sendes til tiltakshaver, relevante myndigheter, berørte grunneiere/rettighetshavere og de som har uttalt seg i saken. Vedtak og begrunnelse publiseres på NVEs nettsted for saken

Klagebehandling

Etter forvaltningsloven kapittel VI kan vedtak fattet av NVE påklages av parter og andre med rettslig klageinteresse innen tre uker etter at orientering om vedtaket er mottatt.

Klager på NVEs vedtak skal stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. NVE vil vurdere om klagene inneholder nye opplysninger som gir grunnlag for å endre eller oppheve vårt vedtak. Dersom NVE velger å opprettholde vedtaket, oversendes klagene til Olje- og energidepartementet for klagebehandling. Departementets vedtak kan ikke påklages. 

For konsesjonspliktige solkraftverk er det krav om at det skal utarbeides en detaljplan for anlegget, som må være godkjent før bygging av anlegget kan starte. Det er NVEs miljøtilsyn som behandler disse planene. 

Miljøtilsynet skal også kontrollere at bygging, vedlikehold og drift av anleggene skjer i henhold til krav fastsatt i eller i medhold av energilovgivningen. Du kan lese mer om oppfølging av anlegg under bygging og i drift her