Publisert 04.10.2022

Oppfølging av anlegg under bygging og i drift

NVEs miljøtilsyn for energianlegg skal kontrollere at bygging, vedlikehold og drift av vindkraftverk og nettanlegg skjer i henhold til krav fastsatt i eller i medhold av energilovgivningen. 

Byggefase

Miljøtilsynet drar på inspeksjoner ved mange anlegg i byggefase. For eksempel gjennomførte miljøtilsynet inspeksjoner ved alle nye vindkraftverk i perioden mellom 2016 og 2022. Vanligvis gjennomføres det også inspeksjoner ved bygging av større kraftledninger. I tillegg er dokumentkontroller en viktig del av arbeidet. Dokumentkontroller kan dreie seg både om oppfølging av bekymringsmeldinger/henvendelser vi mottar fra andre myndigheter og privatpersoner, og det kan være innrapportering fra konsesjonær som miljøtilsynet har bedt om.

Konsesjonær har ansvaret for at energianlegget, altså vindkraftverket og/eller nettanlegget, blir bygget i tråd med konsesjonen og vedtatte planer. I tillegg er det konsesjonær sitt ansvar å innhente nødvendige tillatelser fra andre myndigheter. 

Krav om internkontroll skal sikre at miljøet blir ivaretatt når energianlegg planlegges, etableres og driftes. Konsesjonæren plikter å innføre og praktisere internkontroll for alle delene av anlegget som har tillatelse etter energiloven. Dette gjelder for eksempel veier, ulike sekundær-/hjelpeanlegg som riggplasser, lager, massetak og deponier.

Driftsfase

Både i konsesjonene og etterfølgende planer (detaljplan/MTA) er det satt en rekke krav som NVE skal kontrollere. For vindkraftverk kan det for eksempel være krav knyttet til støy eller undersøkelser av virkninger for fugl. Og for både nettanlegg og vindkraftverk kan kontroll av kravet om internkontrollsystem være aktuelt.

I driftsfase vil NVEs oppfølging av anleggene i hovedsak dreie seg om følgende to punkter:

  • Systematiske kontroller av det samme kravet ved flere anlegg.
  • Kontroller som utføres på bakgrunn av henvendelser/bekymringsmeldinger vi mottar knyttet til et konkret anlegg. 

Reaksjoner

NVE har ulike "verktøy" vi kan ta i bruk dersom konsesjonær ikke følger de godkjente planene eller overholder krav satt i konsesjonen. Hvilken måte vi reagerer på avhenger av hvor alvorlig bruddet er. Den mest brukte reaksjonsmåten er krav om retting, det vil si å rette opp i avviket/bruddet. I tilfeller der det avdekkes brudd på annet lovverk, kontaktes rette myndighet.

Vi kan reagere på følgende måter:​

  • Pålegg om stans og retting
  • Tvangsmulkt
  • Overtredelsesgebyr
  • Anmeldelse til Politiet
  • Inndragning av konsesjon