Publisert 24.10.2022 , sist oppdatert 03.01.2024

Ofte stilte spørsmål

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er en offentlig etat underlagt Olje- og energidepartementet. Vi eier, bygger og driver ingen energianlegg (vindkraftverk, nettanlegg og solkraftverk), men det er vi som gir tillatelser (konsesjon) for å bygge slike anlegg. Nettselskaper, produsenter og andre søker derfor NVE om konsesjon når de har planer om å bygge nye elektriske anlegg. 

NVEs konsesjonsbehandling innebærer å vurdere fordelene av det planlagte tiltaket opp mot ulempene det gir. NVE fatter et vedtak (gir konsesjon eller ikke) når saken er tilstrekkelig opplyst, dvs. at vi har nok kunnskap om fordeler og ulemper til å ta en beslutning i saken.

I byggefase kontrollerer miljøtilsynet i NVE at anlegget bygges i henhold til konsesjonen og detaljplanen som er godkjent. Det kan du lese mer om under. 

Her kan du lese mer om NVEs konsesjonsbehandling:

Nettanlegg

Vindkraftverk 

Solkraftverk 

NVEs Miljøtilsyn for energianlegg skal kontrollere at både bygging, vedlikehold og drift av energianlegg skjer i henhold til krav fastsatt i eller i medhold av energilovgivningen. 

Før tiltakshaver kan starte byggingen av et anlegg som har fått konsesjon, må en detaljplan (tidligere kalt miljø-, transport- og anleggsplan(MTA)) for anlegget være godkjent av NVEs Miljøtilsyn

I byggefase kontrollerer NVEs Miljøtilsyn at anlegget bygges i henhold til konsesjonen og detaljplanen som er godkjent. Det er særlig fokus på å finne gode løsninger for miljø og landskap, og vi forventer at Veileder for terrengbehandling ved bygging av vassdrags- og energianlegg benyttes i denne fasen. For vindkraftverk og større kraftledninger gjennomføres det som regel flere fysiske inspeksjoner. 

Selv om det er NVE som gir tillatelse (konsesjon) til å bygge og drive energianlegg (vindkraftverk, nettanlegg og solkraftverk) i medhold av energiloven, må tiltaket fortsatt forholde seg til annet gjeldene lov- og regelverk. Det er konsesjonæren som har ansvar for å følge alt lov- og regelverk. Det betyr at det er konsesjonæren som må sørge for at tiltaket for eksempel er avklart etter kulturminneloven eller forurensningsloven. Videre er det ansvarlige myndigheter for de aktuelle lovverkene som har kompetanse og myndighet til å uttale seg om forholdene. 

Alle søknader som NVE har eller har hatt til behandling finner du på vår oversikt over konsesjonssaker. På sakens nettside finner du informasjon om høringsfrister, status og viktige dokumenter i saken. 

Søknader og planer som er sendt til NVE finner du via vår offentlige postjournal på eInnsyn

NVE har også kartløsninger som kan hjelpe deg til å finne frem til saker: 

Finn vindkraftverk i kart

Kart over nettanlegg under konsesjonsbehandling