Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 04.06.2021 , sist oppdatert 08.07.2021

Flom- og skredfare i din kommune

Her finner du informasjon om utredet flom- og skredfare i din kommune:


  • kart med oversikt over flom- og skredutsatte områder
  • rapporter for naturfareutredninger

Kunnskap om fareområder er viktig for å trygge menneskeliv og materielle verdier. Å ta hensyn til fare ved planlegging og utbygging, er den mest effektive måten å forebygge flomskader og skredulykker. På grunn av ulik kartleggingsmetodikk skiller man på kartlegging av de ulike naturfarene: flom, kvikkleire, skred i bratt terreng og fjellskred.

Kunnskap om fareområder får man gjennom aktsomhetskart, faresonekart og naturfarerapporter:

Tilskuddsordning for sikringstiltak og kartlegging

NVE kan gi bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak for å redusere risikoen for eksisterende bebyggelse som er utsatt for flom- og skredfare. Les mer om dette på NVEs sider om sikringstiltak.

NVE kan også gi tilskudd til kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag