Publisert 04.06.2021 , sist oppdatert 18.01.2024

Flom- og skredfare i din kommune

Her finner du informasjon om utredet flom- og skredfare i din kommune:


  • kart med oversikt over flom- og skredutsatte områder
  • rapporter for naturfareutredninger

Kunnskap om fareområder er viktig for å trygge menneskeliv og materielle verdier. Å ta hensyn til fare ved planlegging og utbygging, er den mest effektive måten å forebygge flomskader og skredulykker. På grunn av ulik kartleggingsmetodikk skiller man på kartlegging av de ulike naturfarene: flom, kvikkleire, skred i bratt terreng og fjellskred.

Få kunnskap om fareområder i din kommune:

Sikringstiltak

Tilskuddsordninger:

  • NVE har en tilskuddsordning der kommuner kan søke om økonomisk støtte/bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak for å redusere risikoen for eksisterende bebyggelse som er utsatt for flom- og skredfare. 
  • Kommuner kan også søke NVE om tilskudd til kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag.
  • Les mer om disse ordningene på NVEs sider om sikringstiltak.

Sikringsbehov i Norge

NVE jobber for å finne ut omfanget av områder som bør sikres. Her kan du lese om dette.