Om kart og kartlegging av naturfare

På grunn av ulik kartleggingsmetodikk skiller man på kartlegging av de ulike naturfarene; flom, kvikkleire, skred i bratt terreng og fjellskred. Det betyr at man i et område kan være utsatt for flere naturfarer og dermed kan det være behov for flere typer kartlegging.

Tidligere flom- og skredhendelser gir en god indikasjon på hvor det kan være flom- og skredutsatt. Gode databaser for flom- og skredhendelser er derfor viktig.