Publisert 08.03.2020 , sist oppdatert 20.06.2024

Om kartlegging av skredfare i bratt terreng

Informasjon om skredfare relatert til bratt terreng kan man få ved å bruke aktsomhetskart og faresonekart. Disse kartene har ulikt detaljnivå og dekningsgrad. Skred i bratt terreng omfatter skredtypene snøskred, sørpeskred, flomskred, jordskred, steinsprang og steinskred.

Aktsomhetskart viser potensielt skredutsatte områder. De er hovedsakelig landsdekkende og er automatisk generert ved hjelp av GIS-analyser og basert på generelle regler for identifisering av løsneområder og utløp. I dag er det utarbeidet følgende aktsomhetskart for skred i bratt terreng:

Aktsomhetskart blir brukt i overordnet arealplanlegging for å hindre utbygging i potensielt skredfarlige områder. Ved planer om bygging innenfor et område dekket av et av aktsomhetskartene må en utføre en mer detaljert skredfareutredning for å avklare den reelle faren.

En detaljert skredfareutredning skal avdekke den reelle skredfaren som skal dokumentere om et område tilfredsstiller sikkerhetskravene i Byggteknisk forskrift (TEK17 § 7-3). Skredfaren kvantifiseres og vises ved nominell årlig sannsynlighet i form av et faresonekart og dokumenteres i en skredfarerapport.

I en slik type vurdering ser man på de faktiske forholdene lokalt. Man benytter for eksempel detaljerte terrengmodeller, lokal geologi og geomorfologi og andre observasjoner gjort gjennom feltbefaring, tidligere skredhendelser i området og mer avanserte utløpsmodeller for skred. 

NVE gjennomfører faresonekartlegging av skred i bratt terreng for utvalgte områder prioritert for kartlegging jfr. Plan for skredfarekartlegging (NVE rapport 14/2011). NVEs kartlegging retter seg først og fremst mot eksisterende bebyggelse. Ved identifisering og prioritering av områder er det derfor lagt vekt på hvor det bor og oppholder seg mennesker innenfor potensielt skredutsatte områder. Det er laget en kartbasert oversikt over hvilke kommuner som er og skal bli kartlagt i statlig regi. 

NVE har også samlet inn faresonekart utført av andre aktører. Temakartet er dermed en sammenstilling av prosjekter gjennomført av NVE og andre aktører. Til hvert område med faresoner er det også tilknyttet en rapport, denne kan du få tilgang til ved å trykke på det spesifikke område i kartet.

Merk at temakartet ikke er en komplett oversikt over alle faresoner som eksisterer for skred i bratt terreng, men det er kun en oversikt over det NVE har fått tilgang til.

Det er laget en oversikt over utførte utredninger av skredfare i bratt terreng i Norge, som viser hvor utredningene er gjort og med litt informasjon om utredningene. For en del av utredningene er det også mulig å få opp medfølgende PDF-rapport ved å trykke på lenke.

Oversikten er langt fra komplett – vi jobber kontinuerlig med å legge inn flere skredfareutredninger som vi får tilsendt fra konsulenter, kommuner og andre, slik at databasen på sikt vil bli mer dekkende.