Publisert 06.11.2015 , sist oppdatert 24.06.2022

Erosjon og sedimenttransport

Hovedarbeidsområde er undersøkelser av erosjonsprosesser og sedimenttransport i vassdragene for å skaffe data og faglig informasjon som gir grunnlag for økt sikkerhet og beredskap i vassdragene og for ressursutnyttelse, og samtidig ivareta hensynet til biologisk mangfold.

Ravinene ved Skåbu i Vinstravassdraget. Foto: J. Bogen
Ravinene ved Skåbu i Vinstravassdraget. Foto: J. Bogen
Rennende vann eroderer i løsmasser og elver og bekker frakter med seg sedimentene nedover i vassdraget. Sedimentene kan så avsettes på strekninger med rolige strømningsforhold, i innsjøer og fjorder.