Publisert 18.06.2021 , sist oppdatert 06.05.2024

Fjellskredovervåking

NVE overvåker ustabile fjellpartier med moderat og høy risiko. Fjellpartier med moderat risiko overvåkes periodisk, mens fjellpartier med høy risiko overvåkes kontinuerlig. Overvåkingen inngår i en samlet beredskap sammen med kommuner, politi, statsforvaltere, med flere. 


Hvilke fjellparti er overvåket i Norge?

Hvordan håndterer vi fare for fjellskred i Norge?

Samfunnets beredskap mot fjellskred
NVE har det nasjonale ansvaret for å håndtere risikoen knyttet til fjellskred. Dette skjer gjennom kartlegging og utredning av ustabile fjellpartier, og gjennom beredskap basert på overvåking av utvalgte, kritiske fjellpartier. Kartleggingen og risikoklassifiseringen utføres av Norges geologiske undersøkelse på oppdrag for NVE (se NGU kartlegger og klassifiserer ustabile fjellpartier). NVE overvåker utvalgte kritiske fjellpartier og varsler endringer i farenivå til sentrale beredskapsmyndigheter (kommuner, statsforvaltere, politi m.fl.) som følger opp med nødvendige beredskapstiltak. Hvis overvåkingen og beredskapen tilfredsstiller byggteknisk forskrift (TEK17), kan kommunen dispensere fra sikkerhetskravene i den samme forskriften. 

Overvåkingen
Overvåkingen skjer – enten gjennom kontinuerlige, sanntidsmålinger – eller med periodiske målinger med ukesintervaller. Målingene og bevegelsene evalueres fortløpende og danner grunnlag for å endre farenivå for de enkelte fjellpartiene. Hovedregelen er at fjellpartier med høy risiko overvåkes kontinuerlig, mens de med moderat risiko overvåkes periodisk. Per i dag er 9 fjellpartier underlagt kontinuerlig overvåking, mens 23 overvåkes periodisk.

Kontinuerlig overvåkede fjellpartier
Overvåkingen baserer seg på minimum to uavhengige målesystemer. De vanligste målemetodene er – GPS og totalstasjon som måler posisjoner og bevegelser i rommet (3D) – og bakkebasert radar, laser og strekstag som måler avstander og bevegelser langs én retning (1D). Flere av de overvåkede fjellpartiene har metrologisk stasjon. For alle fjellpartiene i denne gruppen, tilfredsstillerovervåkingen kravene i TEK17. For oversikt over hvilke fjellpartier som per i dag overvåkes kontinuerlig, klikk her 

Periodisk overvåkede fjellpartier
Periodisk overvåking brukes for fjellpartier med moderat risiko. Et hovedkrav til denne overvåkingen er at bevegelser måles minimum ca. én gang per uke. Per i dag skjer denne overvåkingen med satellittbaserte radarmålinger mot reflektorer på overflaten av de ustabile fjellpartiene. Hvis målingene viser kritisk økning i hastighet, eller hvis målingene svikter, vil NVE hurtig etablere kontinuerlig overvåking. For de fleste fjellpartiene tilfredsstiller den periodiske overvåkingen kravene i TEK17. For oversikt over hvilke fjellpartier som per i dag overvåkes periodisk, klikk her.

For mer informasjon om hvordan sikkerhet mot fjellskred med sekundærvirkninger ivaretas i Norge, se: