Publisert 21.03.2022 , sist oppdatert 10.02.2024

Periodisk overvåkede fjellpartier

Ustabile fjellpartier med moderat risiko blir periodisk overvåket av NVE. Overvåkingssystemet tilpasses hvert enkelt fjellparti basert på en samfunnsøkonomisk nytte/kost-vurdering. 

Ustabile fjellpartier med moderat risiko og fjellpartier med for dårlig kunnskapsgrunnlag blir fulgt opp gjennom periodisk overvåking. Fjellpartier som får denne typen overvåking vil normalt omfatte:

  • Ustabile fjellpartier som gir faresoner med årlig skredsannsynlighet større enn 1/1000, men som har små konsekvenser.
  • Ustabile fjellpartier som gir faresoner med årlig skredsannsynlighet mellom 1/1000 og 1/5000 og som har relativt store konsekvenser.
  • Ustabile fjellpartier som har lave sannsynligheter (årlig skredsannsynlighet lavere enn 1/5000), men som har store konsekvenser. Dette er fjellparti som har ingen eller små bevegelser i dag med dårlig utviklete geologiske strukturer.

Overvåkingen blir tilpasset individuelt for hvert fjellparti etter en risikovurdering basert på årlig sannsynlighet og konsekvens, og blir typisk gjennomført med periodiske GPS-målinger, bakkebasert radarmålinger og/eller radarmålinger fra satellitt (InSAR). 

Et hovedkrav til denne overvåkingen er at bevegelser måles minimum ca. én gang per uke. Per i dag skjer denne overvåkingen med satellittbaserte radarmålinger mot reflektorer på overflaten av de ustabile fjellpartiene. Hvis målingene viser kritisk økning i hastighet, eller hvis målingene svikter, vil NVE vil hurtig etablere kontinuerlig, sanntids overvåking. For de fleste fjellpartiene tilfredsstiller den periodiske overvåkingen kravene i TEK17.

NVE-rapport 77-2016 gir en kort beskrivelse av hvordan ustabile fjellpartier og faresoner bør følges opp med overvåking. For mer informasjon om hvordan fare for fjellskred og sekundærvirkninger av disse skal ivaretas i arealplaner og byggesaker, se NVEs nettsider for arealplan

Oversikt over periodisk overvåkede fjellpartier (naviger i kartet):