Publisert 21.03.2022 , sist oppdatert 06.05.2024

Periodisk overvåkede fjellpartier

Ustabile fjellpartier med moderat risiko blir periodisk overvåket av NVE. Overvåkingssystemet tilpasses hvert enkelt fjellparti basert på en samfunnsøkonomisk nytte/kost-vurdering. 

Ustabile fjellpartier med moderat risiko og fjellpartier med for dårlig kunnskapsgrunnlag blir fulgt opp gjennom periodisk overvåking. Fjellpartier som får denne typen overvåking vil normalt omfatte:

  • Ustabile fjellpartier som gir faresoner med årlig skredsannsynlighet større enn 1/1000, men som har små konsekvenser.
  • Ustabile fjellpartier som gir faresoner med årlig skredsannsynlighet mellom 1/1000 og 1/5000 og som har relativt store konsekvenser.
  • Ustabile fjellpartier som har lave sannsynligheter (årlig skredsannsynlighet lavere enn 1/5000), men som har store konsekvenser. Dette er fjellparti som har ingen eller små bevegelser i dag med dårlig utviklete geologiske strukturer.

Overvåkingen blir tilpasset individuelt for hvert fjellparti etter en risikovurdering basert på årlig sannsynlighet og konsekvens, og blir typisk gjennomført med periodiske GPS-målinger, bakkebasert radarmålinger og/eller radarmålinger fra satellitt (InSAR). 

Et hovedkrav til denne overvåkingen er at bevegelser måles minimum ca. én gang per uke. Per i dag skjer denne overvåkingen med satellittbaserte radarmålinger mot reflektorer på overflaten av de ustabile fjellpartiene. Hvis målingene viser kritisk økning i hastighet, eller hvis målingene svikter, vil NVE vil hurtig etablere kontinuerlig, sanntids overvåking. For de fleste fjellpartiene tilfredsstiller den periodiske overvåkingen kravene i TEK17.

Overvåkingen gir kommunene grunnlag for å tillate videre utvikling og utbygging i områder som er utsatt for flodbølge fra fjellskred, forutsatt at de øvrige kravene i § 7-4 er innfridd. Les mer om hvordan fare for fjellskred håndteres i NVEs veileder for sikkerhet mot fjellskred. For mer informasjon om hvordan fare for fjellskred og sekundærvirkninger av disse skal ivaretas i arealplaner og byggesaker, se her.

Oversikt over periodisk overvåkede fjellpartier (naviger i kartet):

 

I tillegg et er også etablert periodisk overvåking for ustabile fjellparti som er under kartlegging, og hvor foreløpige vurdering tilser at det må etableres overvåking. Overvåking og beredskap tilpasses endelig risikoklassifisering dersom konklusjonen endres.

Listen under  gir oversikt over hvilke fjellpartier som er satt under denne typen periodisk overvåking.

Deildo, Ullensvang kommune

Deildo ligger ved elva Deildo sør for Lofthus på østsiden av Sørfjorden. Det ustabile fjellpartiet strekker seg ned i fjorden. NVE har satt opp tre reflektorer i området som beveger seg og en referansereflektor på stabilt fjell på Skredhaugen sør for Deildo. Reflektorene er grunnlaget for den periodiske overvåking av fjellpartiet.

Lausenuten, Ullensvang kommune

Lausenuten ligger over Hovland på østsiden av Sørfjorden. NVE har satt opp tre reflektorer i området som beveger seg og en referansereflektor på stabilt fjell rett over det ustabile området. Reflektorene er grunnlaget for den periodiske overvåking av fjellpartiet.

Træstane, Ullensvang kommune

Træstane ligger over Aga og Syreflot på vestsiden av Sørfjorden. NVE har satt opp tre reflektorer i området som beveger seg og en referansereflektor på stabilt fjell sør for det ustabile fjellpartiet. Reflektorene er grunnlaget for den periodiske overvåking av fjellpartiet.

Åsvedkammen, Gloppen kommune

Åsvedkammen ligger på sørvestsiden av Gloppenfjorden, vest for Sandane. Målinger i fjellpartiet er relativ vanskelige grunnet tett skog i fjellsiden. NVE har montert fire satellittreflektorer i fjellpartiet.

Berrføtlene

Berrføtlene er et ustabilt fjellparti på østsiden av Fjærlandsfjorden i Sogndal kommune. InSAR-data fra satellitt viser noe bevegelse i området. NVE har satt opp fire reflektorer i det ustabile området og en referansereflektor, som grunnlag for periodisk overvåking.

Trollnakkane

Trollanakkane er et oppsprukket fjellparti på vestsiden av Veitastrondvatnet i Luster kommune. Det har vært vanskelig å måle med GPS på lokaliteten, og det er få målepunkter fra satellitt. NVE har satt opp to reflektorer i det ustabile området og en referansereflektor, til hjelp for fare- og risikoklassifisering av fjellpartiet. Det er trolig relativ små bevegelser i fjellpartiet.

Dusnjarga, Kvænangen kommune

Dusnjarga ligg over Lille Altafjorden. NVE har satt opp GPSar og hjørnereflektorar, og har periodevis målt med bakkebasert InSAR-radar for å få ei betre oversikt over rørsler i fjellpartiet.

Fuglen, Karlsøy kommune

Fuglen ligg over Grøtsundet på Reinøya. NVE har satt opp GPSar og hjørnereflektorar, og har periodevis målt med bakkebasert InSAR-radar for å få ei betre oversikt over rørsler i fjellpartiet.

Reinbenkan/Kruvnnut, Nordkapp kommune

Reinbenkan ligger nord på Sværholthalvøya over Porsangerfjorden. NVE har satt opp GPSer og hjørnereflektorer for å kartlegge bevegelsene i fjellpartiet.