Publisert 18.08.2016 , sist oppdatert 31.03.2022

Børa (Møre og Romsdal, Rauma kommune)

Børa er et stort ustabilt fjellparti ovenfor Marstein i Romsdalen, 15 km sør for Åndalsnes og i samme fjellkjede som det ustabile fjellpartiet Mannen.

Børa. Foto: T. Oppikofer, NGU
Børa. Foto: T. Oppikofer, NGU

Selv om hele fjellsiden viser tegn til tidligere bevegelser, anses det som urealistisk med kollaps av hele det ustabile fjellpartiet med mer enn 400 millioner m³ i volum. Dette er derfor ikke definert som et eget scenario.

Det er avgrenset mange scenario, men bare scenario B, C og D med høyest faregrad og med potensielle konsekvenser er omhandlet her. Scenario B med 2,4 millioner m³ i volum ligger på sørøst siden av det ustabile fjellpartiet og beveger seg med omtrent 0,5 cm/år.

Scenario C og D er to frittstående blokker i nordvestlig del med volum på henholdsvis 135 000 m³ og 24 000 m³, noe som tilsier at det kan klassifiseres som steinskred eller små fjellskred.

Bevegelseshastigheten er 0,6 cm/år for scenario C og 1,2 cm/år for scenario D. Skred fra scenario C, D og E vil ikke nå eksisterende bebyggelse, mens et fjellskred fra scenario B kan nå en god del bebyggelse. I tillegg vil et fjellskred fra scenario B kunne demme opp elva Rauma.

Den årlige sannsynligheten for et steinskred eller et lite fjellskred fra scenario C, D og E er vurdert til å være større enn 1/1000, men truer ikke noe bebyggelse. Årlig sannsynlighet for fjellskred fra scenario B er vurdert til å ligge mellom 1/5000 og 1/1000.

Faresonene for de ulike scenario er lagt ut på NVE sin database over fareområder for fjellskred.

Tiltak/oppfølging

Scenario C, D og E har ingen konsekvenser og dermed er det ikke behov for videre oppfølging. Scenario B gir faresoner som kan true eksisterende bebyggelse. For å være mer trygg på utløpsrekkevidden for et fjellskred fra dette området kan det være aktuelt å utføre en mer detaljert analyse av utløpsrekkevidde. Det må også vurderes om det er behov for å utføre analyser av damhøyde, dambrudd og flom nedstrøms.
Siden det er påvist bevegelser i området, vil området følges opp i form av periodiske målinger. Dette vil inkludere videreføring av årlige målinger med GPS og bakkebasert radar, og gjennom et nasjonalt program for satellittbaserte radarmålinger (InSAR).

Ustabile fjellpartier. Kart: NVE Atlas
Ustabile fjellpartier. Kart: NVE Atlas
Faresoner Børa. Kart: NVE
Faresoner Børa. Kart: NVE
Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU
Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU
Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU
Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU
Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU
Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU
Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU
Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU
Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU
Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU
Børa. Foto: I. Henderson, NGU
Børa. Foto: I. Henderson, NGU