Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 01.11.2019 , sist oppdatert 06.09.2021

Vindkraft

I 2020 ble det produsert 9,9 TWh fra vindkraft i Norge. Samlet installert effekt var på 3 977 MW fordelt på 1164 vindturbiner ved utgangen av året. Av dette ble 1532 MW og 5,3 TWh ferdigstilt i løpet av 2020. Vindkraften stod for litt over seks prosent av den samlede kraftproduksjonen i Norge.

Nøkkeltall for norsk vindkraftproduksjon i 2020

Samlet installert ytelse: 3 977 MW

Produksjon: 9,9 TWh

Antall turbiner: 1164

Gjennomsnittlig turbinstørrelse: 3,4 MW

Brukstid: 3274 timer

Kapasitetsfaktor: 37.4 %

Produksjonsindeks: 108 %

 

Ett av vindkraftverkene som er under bygging begynte å levere kraft til nettet i 2020. Den andelen av kraftverket som allerede er satt i drift er inkludert i tallene over.

 

 

 

Illustrasjon: Vindkart for Norge
Illustrasjon: Vindkart for Norge

Rapportering av kraftproduksjon fra vindkraft

Tallene for installert effekt (MW) og midlere vindkraftproduksjon (GWh) som vi presenterer på denne siden vil være noe ulik tallene du kan finne i kvartalsrapporten for ny kraftproduksjon. Dette er fordi vi har to ulike måter å beregne tallene på.

I kvartalsrapporten for ny kraftproduksjon inkluderer vi alle vindturbiner i et vindkraftverk først når hele vindkraftverket blir satt i drift. Det vil si at hvis noen vindturbiner i vindkraftverket begynte å levere kraft til nettet et år, men de siste turbinene blir startet opp i året etter, regnes de kun med i det året alle turbinene, altså hele vindkraftverket, blir satt i drift.

Tallene vi presenterer på denne siden er per vindturbin som NVE får melding om at er satt i drift og hver vindturbin blir inkludert i det året den begynner å produsere kraft.

Vindkraftdatabase

Vindkraftdatabasen som ble lansert i 2018 inneholder alle vindkraftverk som er i drift for øyeblikket. Femten nye vindkraftverk ble idriftsatt i løpet av 2020, videre var det en reetablering i ett eksisterende verk. Ett av vindkraftverkene som er under bygging begynte å levere kraft til nettet i 2020. 

Vindkraftdatabasen ligger her

Vindressurser

Norge har noen av Europas beste forutsetninger for etablering av vindkraftproduksjon, med mye vind spredt over store arealer. NVE har derfor sett det som en viktig oppgave å kartlegge landets utbyggbare vindkraftressurser.

Produksjonsdata

NVE har et interaktivt webverktøy som viser status og produksjon for eksisterende norske vindkraftverk.

Historiske timesverdier for produksjon ved samtlige fullskala vindparker i Norge er også tilgjengelige for nedlasting for perioden 2002-2020. Dataene er innhentet via Statnett, og kan lastes ned her.

I tillegg til de faktiske produksjonsseriene er grunndataene som ligger bak NVEs produksjonsindekser også gjort tilgjengelige. Disse er kontinuerlige, modellerte produksjonsserier for perioden 2003-2020, og kan lastes ned her. Metodene bak seriene er beskrevet i vedleggene til NVEs produksjonsrapporter om vindkraft.

 

 

Begreper i vindkraft

Brukstid: Hvor mange timer av et år et kraftverk ville ha vært i drift med full effekt for å oppnå den faktiske årsproduksjonen. Fullasttimer regnes ut ved å dele årsproduksjon på installert effekt, for eksempel 14 GWh (14 000 MWh) delt på 4 MW = 3500 fullasttimer.

Kapasitetsfaktor: Timer i året brukstiden utgjør i prosent. Brukstid på 2875 timer delt på 8760 timer i året gir kapasitetsfaktor på 32,8 %. 

Produksjonsindeks: Hvor mye vindkraftverkene har produsert i forhold til hvor mye vind det var i et gitt år. Gjennomsnitt for alle norske vindkraftverk som var i produksjon. Når produksjonsindeksen er over 100 % har kraftverkene produsert mer enn man kan forvente. Hvis det er under 100 %, har kraftverkene produsert mindre enn man kan forvente.