Publisert 27.10.2020 , sist oppdatert 20.06.2021

Elektrifiseringstiltak i Norge

Rapporten "Elektrifiseringstiltak i Norge - Hva er konsekvensene for kraftsystemet?" er utformet av Energiavdelingen ved NVE. Rapporten viser hvilke konsekvenser en stor elektrifisering av Norge kan få for det norske kraftsystemet. 

Tiltakene vi har vurdert er hovedsakelig elektrifisering av transport, sokkelen og landbasert industri. Hvis alle tiltakene gjennomføres, vil de øke det årlige norske kraftforbruket med om lag 23 TWh utover annen forbruksvekst. Vi vurderer konsekvensene av denne forbruksøkningen i et 2040-perspektiv.

I løpet av 2020 er det blitt publisert tre rapporter som kartlegger nye elektrifiseringstiltak; Klimakur 2030, Kraft fra land til norsk sokkel og Elektrifisering av landbaserte industrianlegg i Norge. Disse tre rapportene viser elektrifiseringstiltak som kan kutte klimagassutslipp i Norge, hovedsakelig innenfor transport, på sokkelen og i industrien på land. I denne rapporten har vi vurdert hva konsekvensene for kraftsystemet vil være dersom et utvalg av elektrifiseringstiltakene fra de tre rapportene, samlet sett skal gjennomføres.

Til høyre finner du lenke til selve rapporten "Elektrifiseringstiltak i Norge" og de tre andre rapportene nevnt over.

Elektrisitet dekker i dag om lag 50 prosent av sluttbruket av energi her i landet, noe som er høyt i europeisk sammenheng. En vesentlig andel av Norges klimagassutslipp kommer fra bruk av fossil energi i transportsektoren, på sokkelen og i industrien på land. Elektrifisering, det vil si å erstatte fossil energi med direkte bruk av elektrisitet, vil redusere utslippene av klimagasser i Norge.

Det er allerede gjennomført flere elektrifiseringstiltak i Norge. Innen petroleumsindustrien er det i dag flere felt på norsk sokkel som får kraft fra land, eller som har vedtatt å ta det i bruk. Industrien på land har gjennomført elektrifiserings- og energieffektiviseringstiltak, og Norge er blant landene som har kommet lengst i å elektrifisere transportsektoren.