Publisert 24.10.2019 , sist oppdatert 30.04.2024

Kraftproduksjon

I et normalår kan Norge produsere om lag 158 TWh elektrisk energi. Ordningen med elsertifikater har gitt oss over 19 TWh fornybar kraft.

Den totale normalårsproduksjonen i Norge ligger på om lag 158 TWh. Mesteparten av dette er vannkraft. Vindkraft er den nest største kilden til elektrisitet. Nøkkeltall for norsk kraftproduksjon per 31.12.2023 er vist i tabellen under. 

Produksjonsteknologi Antall kraftverk/anlegg Installert effekt [MW] Normalårsproduksjon [TWh]
Vannkraft 1 781 33 852 137,3 *
Vindkraft 65 5 083 16,9
Termisk kraft 30 538 3,1
Solkraft - nettilknyttede anlegg 28 364 604

0,5

Totalt   40 077

157,8

*   Referert til tilsigsperioden 1991-2020

De siste årene har utbyggingen av ny kraft vært på det høyeste nivået siden slutten av 1970-tallet. Hovedgrunnen til dette er at flere kraftressurser er blitt lønnsomme å bygge ut; fornybar energi ble frem til utgangen av 2021  subsidiert gjennom elsertifikatordningen, og kostnadene for vindkraft har falt i takt med teknologiforbedringer. 

I NVEs langsiktige kraftmarkedsanalyse forsøker vi å si noe om utviklingen i kraftmarkedene helt fram til 2040. Siste langsiktige kraftmarkedsanalyse er fra 2023.