Publisert 28.10.2020 , sist oppdatert 27.04.2023

Langsiktig kraftmarkedsanalyse

Det ble ikke utarbeidet ny langsiktig kraftmarkedsanalyse fra NVE i 2022, men oppdatert prisbane for 2030 og 2040 er publisert her. Ny langsiktig kraftmarkedsanalyse for 2023 er under arbeid og vil etter planen publiseres som vanlig høsten 2023.

NVE har publisert en utredning om hvordan ulike nettløsninger for vindkraft til havs i Sørlige Nordsjø II vil påvirke det norske kraftsystemet. Analysen bak dette arbeidet er også den som ligger til grunn for vår oppdaterte prisbane. Den nye basisprisbanen vil inngå i vårt oppdaterte datagrunnlag for konsesjonsbehandling og andre forvaltningsoppgaver, slik vi normalt tar i bruk resultatene fra langsiktig kraftmarkedsanalyse. 

 

For å lese de viktigste funnene i utredningen av om hvordan ulike nettløsninger for vindkraft til havs i Sørlige Nordsjø II vil påvirke det norske kraftsystemet i rapporten, les her. På denne siden finnes også underlag til figurer i rapporten, og oppdatert prisbane. 

NVE har publisert årlige langsiktige kraftmarkedsanalyser siden 2016. På denne siden ligger tidligere analyser. 

Et av NVEs hovedmål er å fremme en samfunnsøkonomisk effektiv produksjon, overføring, omsetning og bruk av energi. Hvert år lager vi derfor en langsiktig kraftmarkedsanalyse. Med utgangspunkt i de fundamentale langsiktige driverne vi ser i dag, analyserer vi hvordan kraftsystemet i Norge og Europa utvikler seg mot 2040. Dette er en overordnet analyse der vi i hovedsak ser på utvikling i kraftbalanse, kraftpriser og handel med kraft. Vurderinger av effekttilgang og forsyningssikkerhet i Norge er ikke en del av denne analysen. 

Analysen brukes i våre forvaltningsoppgaver.  For eksempel bruker vi kraftprisene fra analysen til å vurdere samfunnsøkonomisk lønnsomhet når vi behandler konsesjonssøknader om ny kraftproduksjon.  Vi bruker også kunnskapsgrunnlaget og datasettet fra analysen til å gi faglige råd og til å besvare oppdrag fra Olje- og energidepartementet, for eksempel i forbindelse med arbeid med stortingsmeldinger.  

Vi er i en tid med store omstillinger i energisystemet i Europa. Bare det siste året har det skjedd endringer som trolig vil ha betydning for kraftsystemet og kraftprisene på lang sikt. 

Analysen vår peker mot at vi kan forvente høyere kraftpriser i Norge framover enn det vi har sett historisk. Dette kommer blant annet av at utvekslingskapasiteten mellom Norden og Europa øker og at vi forventer en vedvarende høy CO2-pris i årene framover. Kraftprisene øker mot 2030, men faller på lenger sikt i takt med at den fornybare produksjonen i Europa øker.